GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Sinh học  Đề Thi Nâng Cao  [120 bài]
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   
Chuyên mục con Đề Thi Nâng Cao120 bài trong 12 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Một nhóm gồm 5 tế bào nguyên phân liên tiếp nhiều lần với số lần bằng nhau tạo ra 160 tế bào con. Số lần nguyên phân của nhóm tế bào là A. 3 lần B. 4 lần C. 5 lần D. 6 lần... Trong giảm phân I, các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp với nhau ở A. kì sau B. kì đầu C. kì giữa D. kì cuối.... Xem một bức ảnh chụp tế bào người đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 23 NST, mỗi NST có 2 crômatit. Tế bào ấy có thể đang ở kì nào trong các kì sau đây? A. Kì đầu của nguyên phân....
  Xem: 2475.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một cơ quan tử của tế bào sinh vật nhân chuẩn có hình cầu hoặc hình bầu dục với đường kính từ 0,1 m đến 1,5 m và có màng đơn. Nó tham gia vào nhiều quá trình trao đổi chất như chuyển hoá lipit, phân giải . Cơ quan tử này là A. ti thể B. perôxixôm C. mạng lưới nội chất D. lizôxôm.... Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới tính động của màng tế bào? A. Số liên kết đôi trong phân tử lipit B. Nhiệt độ C. Chuyển động lộn ngược của lipit D. Cholesterol.....
  Xem: 1789.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trước khi trở thành ếch con, nòng nọc phải "cắt" chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là A. lưới nội chất B. ti thể C. ribôxôm D. lizôxôm... Các tiểu đơn vị của ribôxôm được sản xuất tại A. ti thể B. lưới nội chất trơn C. lưới nội chất hạt D. nhân con... Sự kiện nào dưới đây không xảy ra trong các kì nguyên phân ? A. Tạo thoi phân bào.....
  Xem: 1496.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong chu kì tế bào, ADN và NST nhân đôi ở A. pha G1 B. pha G2 C. pha S D. giai đoạn nguyên phân..... Plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì A. chiếm tỉ lệ rất ít B. thiếu nó tế bào vẫn phát triển bình thường C. số lượng nuclêôtit ít D. có khà năng nhân đôi độc lập so với ADN - NST.... Từ một tế bào ban đầu, qua n lần phân chia liên tiếp tạo ra được A. 2n tế bào con....
  Xem: 1427.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chất nhận đầu tiên của chu trình Krebs là A. axit ôxalôaxêtic B. axit xitric C. axit sucxinic D. axit malic.... Một phân tử Axetyl - CoA đi vào chu trình Krebs giải phóng ra A. một phân tử CO2 B. hai phân tử CO2 C. ba phân tử CO2 D. sáu phân tử CO2... Một phân tử NADH đi vào chuỗi truyền điện tử tổng hợp được: A. 2 ATP B. 4 ATP C. 3 ATP....
  Xem: 1312.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một phân tử glucôzơ bị ôxi hóa hoàn toàn nhờ đường phân và chu trình Krebs nhưng hai quá trình này chỉ tạo được rất ít ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận ở glucôzơ nằm ở A. trong FAD và NAD+ B. trong O2 C. dạng nhiệt D. trong NADH và FADH2... Điện tử được tách ra từ glucôzơ trong hô hấp nội bào cuối cùng có mặt trong A. ATP B. nhiệt C. glucôzơ D. nước.....
  Xem: 1631.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân bất thường giữa các crômatit trong cặp tương đồng ở kì đầu I phân bào giảm nhiễm dẫn đến xuất hiện đột biến A. mất đoạn nhiễm sắc thể. B. thêm đoạn nhiễm sắc thể. C. đảo đoạn nhiễm sắc thể. D. lăp đoạn nhiễm sắc thể.... Xét 1 tế bào sinh dục đực của 1 loài động bật có kiểu gen là AaBbDd. Tế bào đó tạo ra bao nhiêu loại tinh trùng? A. 1 loại. B. 2 loại. C. 4 loại. D. 8 loại.....
  Xem: 1335.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình đường phân ? A. axit piruvic B. NADH C. glucôzơ D. axêtyl - CoA .... Bộ nhiễm sắc thể có dạng ( 2n +2 +2) gọi là A. thể ba nhiễm B. thể bốn nhiễm C. thể ba nhiễm kép D. thể bốn nhiễm kép..... Giai đoạn đường phân xảy ra ở A. màng ngoài ti thể B. màng trong ti thể....
  Xem: 1374.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hợp tử được tạo ra do sự kết hợp của hai giao tử (n -1) sẽ phát triển thành A. thể một nhiễm họăc thể ba nhiễm. B. thể một nhiễm kép hoặc thể ba nhiễm. C. thể khuyết nhiễm hoặc thể ba nhiễm. D. thể một nhiễm kép hoặc thể khuyết nhiễm.... Nếu cho con chuột thở với không khí chứa một đồng vị phóng xạ của ôxi. Nguyên tử ôxi đánh dấu sẽ được tìm thấy trong sản phẩm nào sau đây ? A. Glucôzơ B. Nước C. CO2 D. Không phải các chất trên.....
  Xem: 1306.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ở cà chua, alen A qui định quả đỏ trội so với alen a qui định quả vàng. Trong phép lai AA x aa, thể dị bội có kiểu hình màu vàng ở đời con có thể là A. thể khuyết nhiễm. B. thể một nhiễm. C. thể ba nhiễm. D. thể bốn nhiễm .... Chất trung gian quan trọng trong sự hô hấp tế bào là A. ATP B. nước C. NADPH D. axêtyl - CoA..... Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho các gen trở nên gần nhau hơn thuộc đột biến A. lặp đoạn, đảo đoạn, mất đoạn.....
  Xem: 1294.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  12      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG