GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Sinh học  Đề Thi Nâng Cao  [120 bài]
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   
Chuyên mục con Đề Thi Nâng Cao120 bài trong 12 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 5.

Ảnh minh họa
Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mới được hình thành từ một A. tế bào trứng và tinh trùng B. từ một phần cơ thể thực vật C. bào tử đơn bội D. bào tử lưỡng bội.... Giâm cành, chiết ghép là hình thức sinh sản A. hữu tính B. sinh dưỡng C. vô tính D. trực phân...
  Xem: 831.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hoạt động hô hấp của tế bào xảy ra ở A. bộ máy golghi B. ti thể ATP được hình thành trong A. bộ máy golghi B. ti thể ATP là A. hợp chất giàu năng lượng C. chất tham gia vào cấu trúc ARN C. lưới nội chất D. nhân. C. lưới nội chất D. nhân. B. chất tham gia vào cấu trúc ADN D. chất tham gia vào cấu trúc protein.....
  Xem: 756.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Quá trình dị hóa trong hoạt động sống của tế bào là A. quá trình phân hủy các thành phần tế bào. B. một biểu hiện của quá trình trao đổi chất. C. quá trình tổng hợp prooteein trong tế bào D. sự nhân đôi của ADN.... Đặc điểm nào dưới đây không phải của cơ thể sống ? A. Trao đổi chất B. Sinh sản C. Di truyền D. Không có cấu tạo tế bào....
  Xem: 860.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để phân giải xellulô vi sinh vật tiết ra enzim A. lipaza B. prôtêaza C. xellulaza D. nuclêaza.... Vi khuẩn lam thuộc nhóm A. thực vật B. động vật C. vi sinh vật D. nấm.... Vi sinh vật hiếu khí là vi sinh vật A. cần ôxi để sinh trưởng và phát triển. B. không cần ôxi để sinh trưởng và phát triển. C. cần cacbonic để sinh trưởng và phát triển.....
  Xem: 866.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Vi khuẩn nitơrat hóa có kiểu dinh dưỡng A. quang di dưỡng B. quang tự dưỡng C. hóa dị dưỡng D. hóa tự dưỡng Chất nào sau đây là sản phẩm của lên men êtilic ? A. axit axetic B. rượu C. alđehyl D. glucô. Chất nào sau đây là sản phẩm của lên men lactic ?...
  Xem: 817.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong quang hợp ôxi đượ sinh ra từ A. nước B. cacbonic C. glucô D. tinh bột.... Sản phẩm nào của pha sáng dùng để tổng hợp cácbonhyđrat từ CO2 ? A. nước B. NADPH C. glucô D. tinh bột..... Phân bào là hiện tượng A. con sinh ra từ một cơ thể mẹ B. nẩy chồi ở thủy tức...
  Xem: 851.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ A. chỉ là phân tử ADN hoặc ARN trần. B. phân tử ADN dạng vòng. C. phân tử ADN liên kết với prôtêin. D. phân tử ARN.... Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn có ADN và prôtêin A. dạng hitstôn. B. cùng các en zim tái bản. C. dạng phi histôn. D. dạng hitstôn và phi histôn....
  Xem: 831.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hoạt động chức năng của ADN linh hoạt là do A. liên kết phốtpho đieste. B. liên kết hyđrô. C. cấu trúc xoắn kép. D. dễ biến tính.... Ngày nay, các nhà Di truyền học chứng minh ADN tái bản theo nguyên tắc A. bảo toàn. B. bán bảo toàn. C. không gián đoạn. D. gián đoạn.... Trong tái bản ADN, một sợi được tổng hợp liên tục, còn sợi kia thành từng đoạn là do A. ADN polymerase di chuyển trên mạch khuôn chiều 3’----> 5’. B. hai mạch ADN xoắn kép đi theo hướng ngược chiều nhau.....
  Xem: 944.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tự sao chép ADN của sinh vật nhân chuẩn được sao chép ở A. một vòng sao chép. B. hai vòng sao chép. C. nhiều vòng sao chép. D. dạng mạch thẳng. Gen lặn biểu hiện kiểu hình khi A. ở trạng thái đồng hợp lặn hoặc chỉ có một alen (thể khuyết nhiễm) trong tế bào lưỡng bội, chỉ có một alen ở đọan không tương đồng của cặp XY (hoặc XO), chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ. B. chỉ có một alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO). C. chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội, sinh vật nhan sơ. D. chỉ có một alen ở đọan không tương đồng của cặp XY (hoặc XO), chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội.
  Xem: 770.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ A. chất hữu cơ nhờ các sắc tố quang hợp và ánh sáng mặt trời. B. chất vô cơ nhờ các sắc tố quang hợp và ánh sáng mặt trời. C. các chất hữu cơ và vô cơ nhờ các sắc tố quang hợp và ánh sáng mặt trời. D. các chất hữu cơ đặc trưng nhờ các sắc tố quang hợp và ánh sáng mặt trời. ... Sự hình thành màng bám thấm ngăn cách côaxecva với một trường xảy ra trong giai đoạn tiến hóa A. hoá học. B. lí học. C. lí - hoá học. D. tiền sinh hoc....
  Xem: 763.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
      1    2    3    4     6    7    8    9   ...  12      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG