GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Sinh học  Đề Thi Nâng Cao  [120 bài]
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   
Chuyên mục con Đề Thi Nâng Cao120 bài trong 12 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 9.

Ảnh minh họa
Chất hữu cơ là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho A. vi khuẩn nitrat hóa B. các vi sinh vật lên men C. tảo đơn bào D. vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh Ánh sáng và chất hữu cơ là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho A. vi khuẩn nitrat hóa B. các vi sinh vật lên men C. tảo đơn bào D. vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh Chất vô cơ và CO2 là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho....
  Xem: 689.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chất hữu cơ là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho A. vi khuẩn nitrat hóa B. các vi sinh vật lên men C. tảo đơn bào D. vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh ánh sáng và chất hữu cơ là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho A. vi khuẩn nitrat hóa B. các vi sinh vật lên men C. tảo đơn bào D. vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh Chất vô cơ và CO2 là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho....
  Xem: 676.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nhiễm sắc thể ở kì sau giảm phân II A. bắt đầu đóng xoắn và co ngắn B. xếp thành 1 hành ở mắt phẳng xích đạo C. tách thành 2 nhiễm sắc thể đơn phân li về 2 cực. D. dãn xoắn dài ở dạng mảnh. Nhiễm sắc thể ở kì đầu giảm phân I A. bắt đầu đóng xoắn và co ngắn B. xếp thành 1 hành ở mắt phẳng xích đạo C. tách thành 2 nhiễm sắc thể đơn phân li về 2 cực. D. dãn xoắn dài ở dạng mảnh. Nhiễm sắc thể ở kì giữa giảm phân I .....
  Xem: 647.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi cho tế bào thực vật vào 1 loại dung dịch, một lát sau tế bào có hiện tượng co nguyên sinh. Nguyên nhân của hiện tượng này là ding dịch có nồng độ chất hòa tan A. cao hơn dịch tế bào B. thấp hơn dịch tế bào C. bằng dịch tế bào D. không thích ứng với dịch tế bào. Sinh trưởng của tế bào nhân thực chủ yếu diễn ra ở pha hay kì nào ? A. Kì đầu B. kì giữa C. Pha S D. Pha G1 . Sự nhân đôi của nhiễu sắc thể diễn ra ở pha hay kì nào .....
  Xem: 727.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ribôxom trong tế bào chất của tế bào nhân thức có thành phần A. giống tế bào nhân sơ nhưng kích thước lớn hơn. B. giống tế bào nhân sơ nhưng kích thước nhỏ hơn. C. khác tế bào nhân sơ nhưng kích thước lớn hơn. D. khác tế bào nhân sơ nhưng kích thước nhỏ hơn. Cấu trúc của lưới nội chất là một hệ thống A. xoang dẹp thông với nhau B. ống và xoang dẹp thông với nhau. C. xoang dẹp xếp chồng lên nhau D. ống và xoang dẹp xếp cạnh nhau.....
  Xem: 728.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong phân tử prôtêin, số lượng và trật tự sắp xếp các axit amin trong chuổi pôlipeptit thể hiện cấu trúc A. bậc 1 B. bậc 2 C. bậc 3 D. bậc 4..... Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi A. nhóm amin của các axit amin B. nhóm cacbôxyl của các axit amin C. nhóm gốc của các axit amin D. số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit.....
  Xem: 703.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thành phần chủ yếu của Prôtêin là A. các bon, hyđro, oxy, nitơ. C. các bon, hyđro, oxy, can xi. Lactôzơlà loại đường có trong A. mạch nha B. mía B. các bon, hyđro, oxy, phôt pho. D. các bon, hyđro, phôt pho, can xi. C. Sữa động vật D. hoa quả. Dưới tác động của enzim hoặc nhiệt độ đường saccarozơ bị thủy phân sẽ cho những sản phẩm đường đơn là....
  Xem: 699.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sinh vật bao gồm các giới A. khởi sinh, nguyên sinh, nấm, động vật và thực vật. B. vi khuẩn, Khởi sinh, nguyên sinh, nấm, động vật và thực vật. C. tảo, Khởi sinh, nguyên sinh, nấm, động vật và thực vật. D. đa bào, đơn bào, nấm, động vật và thực vật.... Sinh vật nhân thực bao gồm các giới A. khởi sinh, nguyên sinh, nấm, động vật và thực vật. B. nguyên sinh, nấm, động vật và thực vật. C. tảo, Khởi sinh, nguyên sinh, nấm, động vật và thực vật. D. đa bào, đơn bào, nấm, động vật và thực vật.....
  Xem: 720.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chất mang và truyền đạt thông tin di truyền trong tế bào là A. ADN B. Prôtêin C. ARN thông tin D. ARN riboxom. Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể bắt đầu co ngắn đóng xoắn diễn ra ở kì A. đầu. B. giữa. C. sau. D. cuối. Trong nguyên phân, NST ở kì giữa A. tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. B. bắt đầu co ngắn đóng xoắn. C. phân li về 2 cực tế bào. D. tự nhân đôi nhiễm sắc thể....
  Xem: 920.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn có A. ADN và prôtêin B.cùng các en zim tái bản. C.dạng phi histôn. D.dạng hitstôn và phi histôn. Trong trường hợp rối loạn phân bào 2, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XAXa là A. XAXA, XaXa và 0. B. XA và Xa. C. XAXA và 0. D. XaXa và 0. Theo thuyết tiến hoá hiện đại, đơn vị tiến hoá cơ sở ở các loài giao phối là A. cá thể. B. quần thể. C. nòi. D. loài...
  Xem: 677.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
      1    5    6    7    8     10    11    12      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG