GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Phần Mềm Ứng Dụng  UML  [75 bài]
 Công Nghệ Phần Mềm     UML   
Chuyên mục con UML75 bài trong 8 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Điểm khác biệt giữa lớp và đối tượng là: [a]--Lớp là một khuôn mẫu để tạo ra đối tượng, còn đối tượng là một thể hiện của lớp x [b]--Lớp không phải là một khuôn mẫu để tạo ra đối tượng, và đối tượng không phải là một thể hiện của lớp [c]--Lớp là một khuôn mẫu để tạo ra đối tượng, nhưng đối tượng không phải là một thể hiện của lớp. [d]--Không có sự khác biệt... .................. cho phép người phân tích mô hình hóa quá trình hoạt động của một hệ thống thông tin [a]--Deployment diagrams [b]--Component diagrams [c]--Class diagrams [d]--Activity diagrams....
  Xem: 2129.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cái nào sauđây là lí do chính để xây dựng các use case? [a]--Để đặc tả các hành động mà người dùng sẽ thực hiện [b]--Để định nghĩa các từ vựng của hệ thống [c]--Để giúp các lập trình viên và khách hàng hiểu nhau [d]--Dùng để xác minh hệ thống khi nó tiến triển... Loại diagram nào thường dùng để nắm bắt các dòng điều khiển (flow) kết hợp với một use case? [a]--Interaction [b]--Sequence 10 [c]--Use case [d]--Activity....
  Xem: 1749.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Những cái nào sau đây là thành phần của UML? [a]-- Mô hình Activity [b]-- Mô hình Collaboration [c]-- Mô hình Sequence và Use-case [d]--Tất cả đều đúng Trong vòng đời của phần mềm, giai đoạn nào nói chung là đáng giá nhất? [a]--Sự bảo trì [b]--Sự thực thi [c]--Các luật lệ [d]--Thiết kế ....
  Xem: 1665.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mục đích của sơ đồ trạng thái (StateChart Diagram)là: [a]--Biểu diễn các trạng thái của một lớp [b]--Biểu diễn nhiều đối tượng thay đổi trạng thái qua nhiều use cases [c]--Biểu diễn cấu trúc tĩnh của các khái niệm, các loại và các lớp [d]--Giúp cung cấp mục đích chính yếu của lớp Mục đích của Use Case là: [a]--Chỉ ra những yêu cầu đầy đủ ý nghĩa từ người dùng [b]--Cung cấp một vài kỹ thuật hữu ích cho phân tích, thiết kế và viết mã [c]--Là nền tảng cho việc kiểm tra hệ thống [d]--Câu a và c đúng....
  Xem: 1968.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một ............. là dãy các bước mô tả sự tương tác giữa người dùng và hệ thống: [a]--Kịch bản [b]--Use case [c]--Mục tiêu [d]--Sự kiện Sơ đồ nào mô tả các kiểu của các đối tượng và các mối quan hệ tĩnh khác nhau giữa chúng ? [a]-- Sơ đồ trạng thái [b]-- Sơ đồ lớp [c]--Sơ đồ tương tác [d]--Sơ đồ hoạt động....
  Xem: 1688.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Các sơ đồ nào thể hiện khía cạnh động của hệ thống: [a]--use case, class, object, component, deployment [b]--class, object, component, deployment [c]--sequence, use case, class, state chart, activity [d]--sequence, collaboration, state chart, activit y -Đường đời (lifeline) là: [a]--Hình chữ nhật hẹp đứng để nhấn mạnh rằng một đối tượng chỉ hoạt động trong suốt phần kịch bản trong mô hình sequence [b]--Thông điệp [c]--Đường thẳng đứng dưới một đối tượng trong mô hình sequence để chỉ khoảng thời gian sống của đối tượng [d]--Đường phân chia trách nhiệm trong sơ đồ Activity....
  Xem: 2007.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
- It is difficult to find professionals with the necessary skill set for RDBMS. [a]--True [b]--False..... Lauren and her team have been hired to create a transaction system for Mike's Motorcycles. Mike's is a medium size shop with 10 employees that sells motorcycle parts and does repair on motorcycles, lawn mowers, and other small engine systems (boats, dune buggies, tractors, etc.) As part of Lauren's team, you need to recommend relational database management system. [a]--True [b]--False.....
  Xem: 1478.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thật khó để tìm kiếm chuyên nghiệp với tập kĩ năng cần thiết cho RDBMS. [a]--Đúng [b]--Sai..... Lauren và đội của cô ấy vừa được thuê để tạo ra 1 hệ thống giao dịch cho công ty môtô Mike. Mike là 1 shop cỡ trung bình với 10 nhân viên bán các bộ phận và sửa chữa xe môtô, máy cắt cỏ, và những hệ thống máy nhỏ khác (thuyền, xe độc mã trên cát, máy kéo,…) . Nếu là thành viên trong đội của Lauren, bạn cần đề nghị dùng hệ quản trị CSDL quan hệ. [a]--Đúng [b]--Sai.....
  Xem: 1399.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
An image file stores past transactions that may no longer be needed, is usually stored offline, and can be accessed on an as-needed basis. [a]--True [b]--False.... An audit file contains information about how data changes over time; it records before and after images of data as it is altered so that it can be validated later. [a]--True [b]--False..... SQL, the standard language for accessing data in tables in relational databases, stands for Standard Query Language. [a]--True [b]--False......
  Xem: 1340.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một file lưu các giao dịch trong quá khứ, cái mà có thể không cần lưu lâu, nó thường được lưu offline và có thể được truy nhập trên cơ sở như được yêu cầu. [a]--Đúng [b]--Sai.... Một audit file(file kế toán) chứa thông tin như thế nào dữ liệu thay đổi theo thời gian, nó ghi trước và sau các ảnh của dữ liệu như nó bị biến đổi, do đó nó có thể được phê chuẩn sau. [a]--Đúng [b]--Sai..... SQL, ngôn ngữ chuẩn cho truy nhập dữ liệu trong các bảng trong CSDL quan hệ, ứng cử Standard Query Language. [a]--Đúng [b]--Sai.....
  Xem: 1449.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  8      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG