GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  ASP.NET  [24 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con ASP.NET24 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Ứng dụng web : a. Chỉ chạy trên một máy đơn b. Có kiến trúc Client/Server c. Là tất cả ứng dụng có sử dụng Internet d. Cả 3 câu trên đều đúng Địa chỉ URL của ứng dụng web được xác định bởi : a. Thư mục ảo của ứng dụng b. Thư mục vật lý của ứng dụng c. Tên của Project d. Cả 3 câu đều sai Ta có thể lưu trữ dữ liệu chung cho tât cả người dùng ở : a. Biến Application b. Biến Section c. View State d. Cả 3 nơi nói trên.....
  Xem: 2494.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phương thức nào sau đây chắc chắn không làm thay đổi dữ liệu : a. ExecuteNonQuery b. ExecuteReader c. ExecuteScalar d. ExecuteReadOnly Lệnh SQL nào dùng để thêm một dòng mới vào một bảng trong cơ cở dữ liệu : a. INSERT NEW b. ADD ROW c. INSERT ROW d. INSERT INTO Chúng ta sử dụng giao dịch khi : a. Lập trình các ứng dụng thương mại điện tử b. Lập trình các ứng dụng cơ sở dữ liệu phức tạp c. Thực hiện nhiều lệnh cơ sở dữ liệu như một lệnh d. Cả 3 câu trên đều đúng....
  Xem: 2219.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi kết nối cơ sở dữ liệu cho 1 Datalist control thì: a. Thiết lập thuộc tính DataSource đến nơi chứa data b. Gọi phương thức GetData từ DataList c. Cả a và b d. Không phải a và b.... Khi chọn CheckBoxList để chứa dữ liệu, để thêm các mục dữ liệu vào ta sử dụng thuộc tính a. Option b. Control c. Item d. Text e. Tất cả các câu trên sai.... Tập tin định nghĩa user control có phần mở rộng là: a. aspx b. asmx c. ascx d. dll.....
  Xem: 2027.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi gọi 1 trang ASP.net thì sự kiện nào xảy ra đầu tiên? a. Page_Load() b. Page_Init() c. Page_click() d. Page_Loading() Làm thế nào để đăng ký 1 user control? a. Add Tag prefix, Tag name b. Add Source, Tag prefix c. Add Src, Tagprefix, Tagname d. Tất cả các câu trên sai Phát biểu nào đúng về view state a. Cho phép lưu trữ các kiểu dữ liệu của .NET b. Lưu trữ các lần post back của page c. Giá trị lưu trữ ở client d. Cả a, b, c đúng....
  Xem: 2015.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thuộc tính dùng để thay đổi lề trái của 1 element? a. padding: b. indent: c. margin: d. text-indent: e. margin-left: Để tạo 1 danh sách với các item có biểu tượng "square" trong CSS a. type: square b. list-style-type: square c. list -type: square d. style-list: square Chọn cách viết đúng để sử dụng external style sheet? a. link rel="stylesheet" type="text/css" href="mainstyle.css" b. style src="mainstyle.css" c. stylesheetmainstyle.cssstylesheet...
  Xem: 2036.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong CSS, hiển thị các hyperlink không có underline: a. a {decoration:no underline} b. a {text-decoration:no underline} c. a {underline:none} d. a {text-decoration:none} e. Các câu trên sai Trong CSS, làm thế nào để đặt ký tự đầu tiên của mỗi từ đều là chữ hoa? a. text-transform:uppercase b. text-transform:capitalize c. Không thể thực hiện đuợc d. Cả 3 câu trên điều sai Trong CSS, thuộc tính dùng để thay đổi font chữ của 1 element? a. font-face: b. font-family: c. f....
  Xem: 1745.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Vị trí trong 1 file HTML tham chiếu tới 1 external style sheet? a. Trong phần b. Phần trên cùng của file c. Phần cuối cùng của file d. Trong phần e. Giữa phần Thẻ nào dùng để định nghĩa 1 internal style sheet? a. css b. text/style c. style d. script e. Các câu trên sai Thuộc tính dùng để định nghĩa inline styles trong HTML? a. font b. styles c. css d. text e. style......
  Xem: 1921.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Custom Control được dẫn xuất từ lớp: a. System.Web.UI.Webcontrol b. System.Web.UI.Customcontrol c. System.Web.UI.Customcontrols. Webcontrol d. Cả a, b, c điều sai e. Cả a, b, c điều đúng Phát biểu nào sau đây là đúng? a. IsPostBack là phương thức của lớp System.UI.Web.Page b. IsPostBack là phương thức của lớp System.Web.UI.Page c. IsPostBack là thuộc tính của lớp System.Web.UI.Page d. IsPostBack là thuộc tính của lớp System.UI.Web.Page e. Tất cả các câu trên sai Số lượng form có thể có trong 1 trang aspx: a. 1 b. 2 c. 3....
  Xem: 2307.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đối tượng Application sẽ bị hủy khi: a. Tắt trình duyệt b. Quá thời hạn (Timeout) c. Tắt IIS d. Không bao giờ bị hủy trừ khi tắt máy server Phương thức nào không thuộc đối tượng server? a. Execute b. Transfer c. Open d. HTMLDecode e. Cả 4 câu trên điều đúng Thành phần nào sau đây không thuộc ADODBCommand? a. ExecuteReader b. ExecuteScalar c. ExecuteSteam d. Open.....
  Xem: 2184.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để thực thi một câu lệnh sql select ta sử dụng các phương thức nào của đối tượng SqlCommand? a. ExecuteNonQuery b. ExecuteSelect c. ExecuteReader d. ExecuteQuery Để đóng kết nối ta sử dụng phương thức nào của lớp SqlConection? a. Abandon() b. Disponse() c. Close() d. Exit() Phương thức của lớp SqlAdapter dùng để điền dữ liệu vào một DatasSet: a. FillDataSet() b. Fill() c. Load()....
  Xem: 2534.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG