GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  XML  [34 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con XML34 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
The UDDI is: A.Universal Description, Discovery and the Integration Service B.Unidirectional Description, Discovery and the Integration Service C.United Description, Discovery and the Integration Service D.Universal Discovery, Description and the Integration Service Which of these are not the elements WSDL ? A.Types B.Port Type C.Service D.destination The WSDL is: A.Web Servers Definition Language B.Web Services Developing Language C.Web Services Definition Language D.None of these... The XKMS is: A.The XHTML Key Management Specification B.The XSL Key Management Specification C.The XSLT Key Management Specification D.The XML Key Management Specification....
  Xem: 1320.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
________ can convert your applications into Web-applications. A.Web B.Web Services C.Web programs D.None of these.... Web Services define a platform-independent standard based on XML to communicate within distributed systems. A.True B.False C.Not always true D.None of these.... SOAP is used to transfer the: A.control B.output C.data D.None of these.... WSDL is used for describing the services available. A.True B.False C.not always D.None of these....
  Xem: 1266.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
WML pages are often called as: A.cards B.decks C.both 1 and 2 D.None of these..... A deck contains a set of: A.decks B.pages C.files D.cards... A WML card can be set up to let a user enter information. A.True B.False C.Not always true D.None of these...... The task represents the action of going back to the previous: A.deck B.page C.card D.block.....
  Xem: 1137.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
WAP is: A.Wired Application Protocol B.Wireless Application Program C.Wireless Application Protocol D.Wireless Authorization Protocol.... The WAP protocol was designed to show internet-contents on _____ clients. A.wired B.wireless C.both 1 and 2 D.None of these..... The WAP protocol was mainly designed for: A.computers B.networks C.pagers D.mobile phones.... Which language is used to create programs which are supported by WAP ? A.WAP B.WML C.WASP D.WHTML.....
  Xem: 1161.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Userland Software to control of the specficiation and continued to develop it releasing a new version in the year A.1999 B.1998 C.2000 D.2001..... The official RSS 2.0 specification is released in A.2001 B.2002 C.2003 D.2004..... Which of these is not true ? A.RSS is written in XML-based format all elements must have a closing tag B.RSS is written in XML-based format elements are case sensitive C.RSS is written in XML-based format elements must be properly nested D.RSS is written in XML-based format attribute values must not be quoted.....
  Xem: 1104.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What is RSS ? A.Really Simple Syndication B.Rich Site Summary C.Both 1 and 2 are true D.Really Site Summary RSS files can be automatically A.created B.updated C.modified D.designed It is written in ______ format. A.XSL-based B.XML-based C.XSLT-based D.XHTML-based...... RSS is useful for web sites that are updated A.infrequently B.never updated C.very frequently D.None of these.....
  Xem: 1024.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What is UDDI ? A.Universal Description, Discovery and Integration B.Universal Data, Discovery and Integration C.Universal Description, Data and Integration D.UniDirection, Discovery and Integration UDDI is a _____ for storing information about web services A.file B.directory C.system D.None of these..... UDDI communicates via A.SOAP B.WSDL C.RDF D.XSL...... UDDI is built into the Microsoft A.Windows operating system B.ASP.....
  Xem: 1388.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What is WSDL ? A.Web Services Data Language B.Web Services Description Language C.Web Services Describing Language D.None of these WSDL was developed jointly by A.Microsoft and IBM B.Microsoft and Intel C.IBM and Oracle D.Microsoft and Oracle WSDL is pronounced as A.wis-dell B.wis-dull C.wiz-dull D.wiz-dell _____ is an extension of the WSDL A.XLink B.XLang.... WSDL is A.W3C standard B.not a W3C standard C.Microsoft's standard D.IBM standard....
  Xem: 1142.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
SOAP is a key element of Microsoft's _____ architecture for future Internet application development. A.Windows B..NET C.Networking D.ASP.... The first public Working Draft on SOAP was published from W3C in A.December 2001 B.December 2002 C.December 2000 D.November 2001.... Which of these is not contained in SOAP message ? A.An optional Header element that contains header information B.A required Body element that contains call and response information C.An optional tailer element that contains tailer information D.A required Envelope element that identifies the XML document as a SOAP message....
  Xem: 1099.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What is SOAP ? A.Simplified Object Access Protocol B.Simple Object Access Protocol C.Simple Object Access Program D.Simple Or Advanced Protocol SOAP is a lightweight ___ based protocol . A.XML B.XSL C.XSLT D.XHTML It is a standard for exchanging XML-based messages over a computer network, normally using A.FTP B.POP3 C.HTTP D.TCP/IP How many parts do SOAP consists of ? A.Two....
  Xem: 1081.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG