GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Hệ Thống - Mạng  Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  [24 bài]
 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống     Bảo Trì Hệ Thống     Thông Tin Di Động     Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever     An Toàn Bảo Mật Thông Tin     CCNA     Microsoft Exchange Server     Cơ Sở Điều Khiển Tự Động     Windows Server   
Chuyên mục con Cơ Sở Điều Khiển Tự Động24 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Giả sử hệ thống có PTĐT dạng: sau khi dùng phương pháp biến đổi bảo toàn hình dạng ta có phương trình tương đương là: 0 vv −−= 35/ Điều kiện để hệ thống có PTĐT bậc nhất dạng: 01 0 az a + = ổn định theo phương pháp bảo toàn hình dạng là? d 01 aa > Bản công bố cho sinh viên Đại học từ xa. Chỉ sử dụng cho mục đích học tập. 36/ Hệ thống xung được mô tả trong không gian trạng thái sẽ điều khiển được hoàn toàn khi và chỉ khi ma trận M có hạng bằng n . Ma trận M được xây dựng thế nào? 37/ Với tín hiệu vào , sai số xác lập của hệ rời rạc được xác định theo công thức nào? .......
  Xem: 870.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nhận xét hệ rời rạc kém ổn định hơn hệ liên tục là đúng hay sai? a Sai b Đúng Các tiêu chỉ dùng để đánh giá chất lượng quá độ của hệ liên tục không được áp dụng cho hệ rời rạc? a Sai b Đúng..... Những tiêu chí nào sau đây dùng để đánh giá hệ thống trong miền không gian trạng thái? a Tính điều khiển được và quan sát được b Tính điều khiển được, tính quan sát được và thời gian quá độ c Tính điều khiển được, tính quan sát được và tính ổn định d Tính điều khiển được, tính quan sát được và độ quá điều chỉnh cực đại Sai số xác lập của hệ rời rạc được xác định theo công thức nào dưới đây?.....
  Xem: 889.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Điều kiện cần để một hệ rời rạc ổn định là các hệ số của PTĐT dương, đúng hay sai? a Sai b Đúng Giả sử hệ rời rạc có đa thức đặc trưng: Để xét điều kiện ổn định của hệ thống theo tiêu chuẩn Jury ta phải tìm () 1 A , thế nghĩa là: 14/ Theo tiêu chuẩn Jury, muốn xét tính ổn định của hệ rời rạc có PTĐT dạng: hệ thống phải thỏa mãn bao nhiêu điều kiện ràng buộc? a 4 l + b 1 l + c 3 l + d 2 l + 15/ Theo phương pháp biến đổi bảo toàn hình dạng, điều kiện 1 z > sẽ tương ứng với điều kiện nào của v ? a Nằm bên phải trục ảo trong mặt phẳng v b Nằm bên trái trục ảo trong mặt phẳng v c Nằm trên trục ảo trong mặt phẳng v d Nằm trong đường tròn đơn vị trong mặt phẳng......
  Xem: 845.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nghiệm tổng quát của phương trình sai phân đặc trưng cho: a Không đủ thông tin để kết luận b Quá trình quá độ của hệ thống c Quá trình xác lập của hệ thống d Tính điều khiển được của hệ thống 3/ Trong hệ rời rạc, quá trình xác lập ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống? a Đúng b Sai 4/ () cos sin Tj T ω ω + luôn có module giới hạn bằng bao nhiêu? a 10 b -1 c 1 d 0 6/ Hệ rời rạc sẽ ổn định nếu nghiệm của PTĐT của hệ thống: a Nằm ngoài đường tròn đơn vị b Nằm trong đường tròn đơn vị c Nằm trên đường tròn đơn vị d Nằm ở gốc tọa độ....
  Xem: 760.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cách biến đổi từ hệ thống liên tục sang hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái theo phương pháp tính gần đúng đạo hàm cấp 1? (Trong đó I là ma trận đơn vị. ,,, ABCD là các ma trận trạng thái trong hệ liên tục và ,,, ddd d ABCD là các ma trận trạng thái trong hệ rời rạc) a ;;; dddd AIABTBCCDD =+ = = = b ;;; dddd AITABTBCCDD =− = = = c ;;; dddd AITABTBCCDD =+ = = = d ;;; dddd AITABBCCDD =+ = = = 25/ Cách biến đổi từ hệ thống liên tục sang hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái theo phương pháp hình thang? (Trong đó I là ma trận đơn vị. ,,, ABCD là các ma trận trạng thái trong hệ liên tục và ,,, ddd d ABCD là các ma trận trạng thái trong hệ rời rạc) .....
  Xem: 798.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Lượng tử hóa theo mức là: a Tín hiệu ra là liên tục b Tín hiệu ra được chia thành các mức bằng nhau phụ thuộc tín hiệu vào c Tín hiệu ra được chia thành các mức khác nhau phụ thuộc tín hiệu vào d Tín hiệu ra thay đổi không đáng kể.... Trong 3 phương pháp chuyển hệ thống từ miền liên tục sang miền rời rạc (dùng biến đổi Laplace, tính gần đúng đạo hàm cấp 1 và phương pháp hình thang), phương pháp nào cho độ chính xác cao nhất? a Phương pháp hình thang b Tính gần đúng đạo hàm cấp 1 c Cả ba cho độ chính xác như nhau d Dùng biến đổi Laplace ....
  Xem: 816.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các hệ thống rời rạc thông thường, ngoài phần tử xung, các phần tử khác còn lại trong hệ thống là các phần tử a Rời rạc tuyến tính b Phi tuyến c Liên tục tuyến tính d Tùy ý Hình trên là phương pháp lượng tử hóa theo a Hỗn hợp b Mức c Biên độ d Thời gian Sơ đồ khối của một hệ thống rời rạc được chỉ ra trên hình trên. Khâu () LG Wp có đặc điểm gì? a Lượng tử hóa tín hiệu theo mức b Lượng tử hóa tín hiệu theo thời gian c Làm cho giá trị hàm rời rạc thay đổi trong khoảng thời gian T d Trong khoảng thời gian T , giá trị hàm rời rạc được giữ không đổi .....
  Xem: 896.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
hi tổng hợp hệ thống điều khiển tầng như hình trên, vấn đề được đặt ra là đảm bảo quá trình quá độ của mạch vòng trong... phải xảy ra như thế nào so với mạch vòng ngoài (mạch vòng chính với thiết bị điều khiển a Nhanh hơn rất nhiều b Bằng c Chậm hơn rất nhiều d Không bị ràng buộc lẫn nhau Nếu tại một mắt xích nào đó, tín hiệu không được truyền đi liên tục thì hệ là gián đoạn, điều đó đúng hay sai? a Đúng b Sai Việc chuyển tín hiệu từ liên tục thành gián đoạn được gọi là a Tuyến tính hóa từng đoạn b Lượng tử hóa c Phi tuyến hóa đường cong d Rời rạc hóa từng đoạn....
  Xem: 790.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chức năng của khâu vi phân trong bộ điều khiển (nếu chọn đúng thông số cho nó)? a Hạn chế tác dụng của khâu vi phân b Làm tăng tính ổn định của hệ thống c Cải thiện quá trình quá độ d Triệt tiêu sai lệch tĩnh Mục đích của phương pháp bù nhiễu phụ tải là làm cho hệ thống a Làm tăng ảnh hưởng của nhiễu b Bất biến với tác động đó c Làm giảm ảnh hưởng của nhiễu d Không có mục đích nào rõ rệt Đặc điểm của hệ thống điều khiển chương trình? a Tín hiệu ra thay đổi liên tục b Tín hiệu vào được giữ cố định c Tín hiệu vào thay đổi liên tục.....
  Xem: 784.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bộ điều khiển tỉ lệ (P - Proportional) có tác dụng như một khâu a Tích phân b Vi phân c Khâu trễ d Khuếch đại Thay đổi hệ số khuếch đại có thể triệt tiêu sai lệch tĩnh? a Sai b Đúng Khi đã xác định được các tham số tối ưu của bộ điều khiển mà hệ thống điều khiển vẫn không thỏa mãn các yêu cầu đặt ra, chúng ta phải làm gì? a Chấp nhận kết quả dù không thể thỏa mãn yêu cầu đặt ra b Không sử dụng hệ thống đó nữa c Sử dụng bộ điều khiển phức tạp hơn....
  Xem: 834.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG