GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 7  Toán  Đại số  [22 bài]
 Đại số     Hình Học   
Chuyên mục con Đại số22 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Câu nào sau đây đúng? (1) Hai đơn thức đồng dạng (2) Đa thức −2x2y + 3y2 + xyz2 − 2z có bậc là 3 (3) Biểu thức x2 + y2 biểu thị cho tổng bình phương của x và y A. (1) B. (2) C. (3) D. Không có câu nào đúng Nghiệm của đa thức P(x) = x2 − 5x + 6 là: A. x = 2 B. x = 1 hay x = 6 C. x = 2 hay x = 3 D. x = 3 Giá trị của đơn thức 2004x2y2 tại x = −5; là: A. 1 B. −2004 C. 2004 D. −1
  Xem: 1882.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biểu thức rút gọn của 4x2y − 3x2y + 2x2y − x2y là: A. 3x2y B. 2x2y C. x2y D. 0 Chọn biểu thức đại số thích hợp bằng cách ghép số và chữ tương ứng. Số : (1) 3xyz (2) x3 − 2x2 + 1 (3) x2y + xy2 −y Chữ: (a) Đa thức một biến bậc ba (b) Đơn thức bậc ba (c) Đa thức bậc ba A. 1 – a; 2 – b; 3 – c B. 1 – b; 2 – c; 3 – a C. 1 – b; 2 – a; 3 – c D. 1 – c; 2 – a; 3 – b Cho đa thức P(x) = x3 − 9x. nghiệm của đa thức P(x) là: A. 0 B. −3 C. 3 D. Cả ba giá trị trên
  Xem: 1599.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biểu thức đại số nào sau đây biểu thị cho tổng bình phương của x và y? A. x2 + y2 B. x + y2 C. x2 + y D. (x + y)2 Giá trị của biểu thức x2y + xy2 tại x = −3; y = −2 là: A. 30 B. −30 C. 11 D. −11 Đơn thức xy(−2x2y)2z viết dưới dạng thu gọn là: A. −4x3y2z B. −2x5y3z C. 4x5y3z D. 4x3y2z
  Xem: 1490.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một cửa hàng bán dụng cụ thể thao đã ghi lại một số dung cụ đã bán trong bốn tuần của tháng cuối năm như sau: Câu nào sau đây đúng: A. Số quả bóng bàn bán trong tuần thứ tư là 32 B. Số quả bóng đá bán trong tuần thứ 1 là ít nhất C. Số cầu lông bán được trong bốn tuần là 699 D. (A),(B),(C) đều đúng Kết quả điều tra về số người biết đọc, biết viết của 20 hộ thuộc một thôn được ghi lại như sau: Câu nào sau đây sai: A. Số gia đình có người biết đọc, biết viết là 20 B. Số gia đình có nhiều người biết đọc, biết viết là 7 C. Số gia đình có ít người nhất biết đọc, biết viết là 1 D. Tổng số người biết đọc, biết viết trong thôn đó là 52 người Có mấy loại biểu đồ đã học? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Xem: 1417.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biểu đồ sau đây biểu diễn khối lượng của 20 gói chè (đơn vị gam). Số các giá trị của dấu hiệu là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 8 Biểu đồ sau đây biểu diễn khối lượng của 20 gói chè (đơn vị gam). Mốt của dấu hiệu là: A. 2 B. 4 C. 8 D. Một giá trị khác Biểu đồ sau đây biểu diễn khối lượng của 20 gói chè (đơn vị gam), số trung bình cộng là: A. 49,5 B. 50 C. 50,25 D. 50,5
  Xem: 1592.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Câu nào sau đây sai? (1) Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó. (2) Giá trị có tần số lớn nhất có trong bảng tần số gọi là mốt của dấu hiệu. (3) Khi điều tra về tuổi nghề của 100 công nhân và lập bảng số liệu, thì dấu hiệu ở đây là 100 công nhân. A. (1) B. (2) C. (3) D. Không có câu nào sai Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của một lớp được ghi lại sau đây: Số học sinh của lớp là: A. 30 B. 35 C. 40 D. 45 Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của một lớp được ghi lại sau đây: Mốt của dấu hiệu là: A. M0 = 6 B. M0 = 10 C. M0 = 12 D. Không phải các giá trị trên
  Xem: 1506.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = −4 thì suy ra hệ số tỉ lệ của y đối với x là: A. B. C. D. −4 Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và x = 2 thì y = −9. Hãy biểu diễn y theo x: A. y = −4,5x B. y = 4x C. D. Số học sinh giỏi Toán của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 4, 6 và 8. Biết tổng số học sinh giỏi Toán của ba lớp là 9 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi Toán? A. 7A : 3 em , 7B : 2 em, 7C : 4 em B. 7A : 2 em , 7B : 4 em, 7C : 3 em C. 7A : 2 em , 7B : 3 em, 7C : 4 em
  Xem: 1408.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một xe máy đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Long Khánh với vận tốc 16km/h. Hỏi khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh – Long Khánh là bao nhiêu kilomet? Biết rằng thời gian xe máy đi và về hết 10 giờ. A. 65km B. 80km C. 90km D. 100km Tìm các giá trị của biến số x để công thức của hàm số có nghĩa: A. x ≥ 4 B. x < −4 C. x > −4 D. x ≤ 4 Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số y = (m − 3)x đi qua điểm M(−1; 6) A. m = −2 B. m = 2 C. m = 4 D. m = −3
  Xem: 1441.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chu vi của một hình tam giác là 180 cm, các cạnh tam giác tỉ lệ với 3 : 5 : 7. Vậy độ dài các cạnh tam giác là: A. 30cm, 50cm, 100cm B. 42cm, 68cm, 70cm C. 36cm, 60cm, 84cm D. 38cm, 56cm, 86cm Cho biết z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 2; y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 3. Câu nào sau đây đúng? (1) z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ (2) z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ (3) z tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 6 (4) z tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) Hai đội A và B cùng làm chung một công việc. Năng suất của đội B chỉ bằng năng suất của đội A. Hỏi để hoàn thành công việc đó thì đội B phải mất bao nhiêu thời gian nếu đội A làm xong công việc trong 18 ngày? A. 20 ngày B. 22 ngày C. 24 ngày D. 28 ngày
  Xem: 1323.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Câu nào sau đây sai? (1) Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì tích số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. (2) Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. (3) Nếu y tỉ lệ nghịch với x và z tỉ lệ nghịch với y thì z tỉ lệ thuận với x. A. (1) B. (2) C. (3) D. Không có câu nào sai Cho hàm số y = f(x) = −x + 2. Các khẳng định nào sau đây đúng? (1) f(2) = 0 (2) (3) f(0) = 2 (4) f(−1) = 1 A. (1) và (2) B. (1) và (3) C. (3) và (2) D. Cả bốn câu đều đúng Giá tiền của 15 cuốn tập là 22500 đồng. Bạn Tuấn mua 25 cuốn tập phải trả bao nhiêu tiền? A. 32500 đồng B. 35500 đồng C. 37500 đồng D. 38500 đồng
  Xem: 1417.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG