GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Sinh học  Thế Giới Sống  [9 bài]
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   
Chuyên mục con Thế Giới Sống9 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Nguồn gốc chung của giới động vật là A. tảo lục đơn bào nguyên thuỷ. B. động vật đơn bào nguyên thuỷ. C. động vật nguyên sinh. D. động vật nguyên sinh nguyên thuỷ..... Đặc điểm của vi khuẩn, xạ khuẩn là A.Thuộc nhóm nhân sơ. B. Sinh sản bằng bào tử. C. Phagơ có thể xâm nhập vào cơ thể. D. Hình thành hợp tử từng phần...... Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm 1. quần xã; 2. quần thể; 3. cơ thể; 4. hệ sinh thái;......
  Xem: 1133.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là A. các đại phân tử . B. tế bào. C. mô. D. cơ quan.... Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là A. chúng có cấu tạo phức tạp. B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan. C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống. D. cả A, B, C..... Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là..........
  Xem: 1089.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hạt được bảo vệ trong quả là đặc điểm của thực vật thuộc ngành: a. Rêu; b. Quyết; c. Hạt trần; d. Hạt kín. Thực vật thuộc ngành nào sau đây sinh sản bằng hạt? a. Hạt trần; b. Rêu; c. Quyết; d. Hạt trần và hạt kín. Hoạt động nào sau đây chỉ có ở thực vật mà không có ở động vật? a. Hấp thụ khí ôxy trong quá trình hô hấp; b. Tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ............
  Xem: 1476.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đặc điểm có ở virút và không có ở các vi sinh vật khác là: a. Sống tự dưỡng; b. Sống kí sinh bắt buộc; c. Sống cộng sinh; d. Sống hoại sinh. Từ nào sau đây được xem là chính xác nhất để dùng cho virut: a. Cơ thể sống; b. Tế bào sống; c. Dạng sống; d. Tổ chức sống............
  Xem: 1320.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đặc điểm có ở giới nguyên sinh là: a. Cơ thể đơn bào; b. Thành tế bào có chứa chất kitin; c. Cơ thể đa bào; d. Có lối sống dị thường. Nấm có lối sống nào sau đây? a. Kí sinh; b. Cộng sinh; c. Hoại sinh; d. Cả a,b,c đều đúng...........
  Xem: 1339.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là: a. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp; b. Chỉ có động vật theo lối dị dưỡng; c. Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bào; d. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh..........
  Xem: 1283.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là: a. Chưa có cấu tạo tế bào; b. Tế bào cơ thể có nhân sơ; c. Là những có thể có cấu tạo đa bào; d. Cả a,b,c đều đúng. Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại? a. Giới nam; b. Giới động vật; c Giới thực vật; d. Giới khởi sinh........
  Xem: 1299.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao: a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã; b. Quần xã , quần thể, hệ sinh thái, cơ thể; c. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái; d. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.......
  Xem: 1361.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại? a. Quần thể; b. Quần xã; c. Cơ thể; d. Hệ sinh thái. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là: a. Sinh quyển; b. Hệ sinh thái; c. Loài; d. Hệ cơ quan. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành: a. Hệ cơ quan; b. Mô; c. Cơ thể; d. Cơ quan..........
  Xem: 1393.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG