GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Sinh học  Sinh Học - Tế Bào  [25 bài]
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   
Chuyên mục con Sinh Học - Tế Bào25 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Hoạt động quan trọng nhất của NST trong nguyên phân là: A- Sự tự nhân đôi và sự đóng xoắn; B- Sự phân li đồng đều về 2 cực của tế bào; C- Sự tự nhân đôi và sự phân li; D- Sự đóng xoắn và tháo xoắn. Nhiễm sắc thể có thể nhân đôi được dễ dàng là nhờ: A- Sự tháo xoắn của nhiễm sắc thể; B- Sự tập trung về mặt phẳng xích đạo của nhiễm sắc thể; C- Sự phân chia tế bào chất................
  Xem: 4453.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hình thức phân chia tế bào sinh vật nhân sơ là: A. Nguyên phân; B. Giảm phân; C. Nhân đôi; D. Phân đôi. Trong quá trình phân đôi của tế bào vi khuẩn, việc phân phối vật chất di truyền được thực hiện nhờ: A. Sự hình thành vách ngăn; B. Sự co thắt của màng sinh chất; C. Sự kéo dài của màng tế bào; D. Sự tự nhân đôi của màng sinh chất...........
  Xem: 3484.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia nhân được thực hiện nhờ: A. Màng nhân; B. Nhân con; C. Trung thể; D. Thoi vô sắc. Ở người ( 2n = 46), số NST trong 1 tế bào tại kì giữa của nguyên phân là: A. 23; B. 46; C. 69; D. 92. Ở người ( 2n = 46 ), số NST trong 1 tế bào ở kì sau của nguyên phân là: A. 23; B. 46; C. 69; D. 92............
  Xem: 2300.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là: A. Tế bào cơ tim; B. Hồng cầu; C. Bạch cầu; D. Tế bào thần kinh. Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở kỳ: A. Đầu; B. Giữa; C. Sau; D. Cuối. Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc bắt đầu xuất hiện ở: A. Kì trung gian; B. Kì đầu; C. Kì giữa; D. Kì sau..................
  Xem: 3647.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng sáng của quá trình quang hợp là: A. ATP; NADPH; O2; , B. C6H12O6; H2O; ATP; C. ATP; O2; C6H12O6. ; H2O; D. H2O; ATP; O2. Sự phối hợp giữa PSI và PSII là cần thiết để: A. Tổng hợp ATP; B. Khử NADP+; C. Thực hiện phốtpho rin hóa vòng; D. Oxi hóa trung tâm phản ứng của PSI.................
  Xem: 2525.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Quang hợp là quá trình: a. Biến đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng hoá học; b. Biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp; c. Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2, H2O) với sự tham gia của ánh sáng và diệp lục. d. Cả a, b và c..............
  Xem: 1965.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một phân tử glucôzơ bị oxi hóa hoàn toàn trong đường phân và chu trình Krebs, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ ở: A. Trong FAD và NAD+; B. Trong O2; C. Mất dưới dạng nhiệt; D. Trong NADH và FADH2. Điện tử được tách ra từ glucôzơ trong hô hấp nội bào cuối cùng có mặt trong: A. ATP; B. Nhiệt; C. Glucôzơ; D. Nước..............
  Xem: 3181.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các hợp chất hữu cơ sau, hợp chất nào không phải là enzim: A. Trypsinogen; B. Chymotripsinogen; C. Secretin; D. Pepsinogen. Một trong những cơ chế tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa của tế bào là: A. Xuất hiện triệu chứng bệnh lí trong tế bào; B. Điều chỉnh nhiệt độ của tế bào; C. Điều chỉnh nồng độ các chất trong tế bào; D. Điều hòa bằng ức chế ngược................
  Xem: 2900.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Các phân tử có kích thước lớn không thể lọt qua các lỗ màng thì tế bào đã thực hiện hình thức? A- Vận chuyển chủ động; B- Ẩm bào; C- Thực bào; D- Ẩm bào và thực bào. Nếu bón quá nhiều phân cho cây sẽ làm cho: A- Cây phát triển mạnh, dễ bị nhiễm bệnh; B- Làm cho cây héo, chết; C- Làm cho cây chậm phát triển; D- Làm cho cây không thể phát triển được.............
  Xem: 2787.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tế bào có thể đưa các đối tượng có kích thước lớn vào bên trong tế bào bằng: A. Vận chuyển chủ động; B. Vận chuyển thụ động; C. Nhập bào; D. Xuất bào. Kiểu vận chuyển các chất ra vào tế bào bằng sự biến dạng của màng sinh chất là: A. Vận chuyển thụ động; B. Vận chuyển chủ động; C. Xuất nhập bào; D. Khuếch tán trực tiếp............
  Xem: 2919.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG