GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Văn Phòng  MS Access  [48 bài]
 MS Word     MS Excel     MS Powerpoint     MS Access   
Chuyên mục con MS Access48 bài trong 5 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Mô hình cơ sở dữ liệu được dùng trong MS Access là: a) Bảng, Truy vấn, Biểu mẫu… b) Mô hình cơ sở dữ liệu .MDB c) Mô hình dữ liệu liên kết d) Tất cả đều sai.... Khi thiết kế truy vấn tạo bảng, nếu ta nhập tên bảng mới trùng với tên bảng đã có trong cơ sở dữ liệu, sau khi thi hành truy vấn xong ta sẽ có: a) Dữ liệu mới sẽ thêm vào bảng đã có (bảng đã tồn tại trước đó)....
  Xem: 3762.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi thiết kế một truy vấn, muốn buộc (bound) một điều khiển vào một trường nào đó thì ta chọn thuộc tính a) Control Source b) Record Source c) Bound column d) Không thể thực hiện được.... Ta có thể chỉnh sửa dữ liệu của một trường trong một bảng (Table) từ: a) Report b) Crosstab Query c) Append Query d) Tất cả đều sai......
  Xem: 2554.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi tạo một Form, những thành phần nào có thể không cần sử dụng? a) Form Header/Footer b) Page Header/Footer c) Detail d) Cả hai câu (a), (b) đúng..... Trong khi thiết kế Form/Report, ta sẽ chọn đối tượng Textbox (hộp văn bản) để đưa vào Form/Report thay vì chọn đối tượng Label nhãn) khi ta muốn: a) Hiển thị hình ảnh b) Hiển thị một chuỗi c) Thay đổi Font chữ d) Gán giá trị mặc nhiên.....
  Xem: 2511.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để tạo nút lệnh (Command Button) bằng Wizard cho phép thêm mẫu tin mới, ta chọn loại – hành động nào sau đây: a) Record Operation, Add new record b) Record Navigation, Add new record c) Record Operation, New record d) Go to record, new..... Công cụ Query dùng để: a) Trích lọc và tính toán dữ liệu theo điều kiện cho trước từ cac Table hoặc Query b) Xóa các mẫu tin trong Table c) Cập nhật dữ liệu trong Table d) Cả ba câu (a), (b), (c) đều đúng.....
  Xem: 2273.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trường NGAYSINH trong một bảng chỉ cho phép nhập vào năm sinh trước năm 1986, lựa chọn nào đúng trong các lựa chọn sau : a) Validation Rule: Year([NGAYSINH])>=1986 b) Validation Rule: Year([NGAYSINH])>1986 c) Validation Rule: Year([NGAYSINH])<1986 d) Validation Rule: Year([NGAYSINH])<=1986.... Tên nào trong các tên sau đây không thể dùng làm tên Field: a) Gioi*Tinh b) [NgaySinh] c) Địa@Chỉ d) Phụ&Cấp....
  Xem: 2249.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Giả sử Bảng A có quan hệ 1-N với Bảng B, nếu muốn xóa một mẫu tin trong bảng B thì mẫu tin có liên quan trong bảng A xóa theo, trong relationship của 2 bảng này ta chọn: a) Enforce Referential Integrity b) Cascade Update Ralated Fields c) Cascade Delete Ralated Records d) Không thực hiện được yêu cầu trên..... Điểm khác biệt giữa truy vấn chọn (Select) và truy vấn thêm (Append) là: a) Mối quan hệ giữa các bảng b) Điều kiện của truy vấn c) Việc xác định các bảng tham gia vào truy vấn d) Tất cả đều đúng.....
  Xem: 2286.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các điều khiển sau đây, loại nào có thể dùng trong thiết kế báo cáo (Report): a) Rectangle b) Option Button c) Combo Box d) Tất cả đều đúng.... Khi thiết kế điều khiển Combo Box cho một biểu mẫu, nếu muốn qui định giá trị trả về của Combo Box thì ta sử dụng thuộc tính: a) Value b) Record Soure c) Bound Column d) Default Value....
  Xem: 2245.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi tạo truy vấn, nếu tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu thì: a) Ta phải nhập dữ liệu cho các bảng đó b) Truy vấn sẽ không có kết quả c) Truy vấn không thể thực hiện được d) Tất cả đều đúng.... Trong các đối tượng sau của MS Access, đối tượng nào cần phải tạo ra trước a) Macro b) Form c) Query d) Tùy ý.....
  Xem: 2279.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ta có thể sử dụng phần mềm Microsoft Access để : a) Quản lý tài nguyên máy tính b) Quản lý tập tin người dùng c) Quản lý dữ liệu cá nhân d) Quản lý biểu bảng.... Trong quá trình thiết kế các bảng, nếu có một số bảng không được thiết lập mối quan hệ thì: a) Truy vấn sử dụng các bảng đó sẽ không thi hành được b) Không thể tạo mainform-subform c) Có thể nhập dữ liệu vào các bảng đó d) Tất cả đều đúng.....
  Xem: 2553.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mô tả field dùng để chứa các số nguyên nhỏ hơn 10 và lớn hơn 5 ta sẽ khai báo kiểu của field là: a. Long Integer b. Single c. Byte d. Cả 3 câu (a), (b) và (c) sai.... Cho biết giá trị của biểu thức: 4 mod 25 a. 4 b. 27 c. 0 d. Cả 3 câu (a), (b) và (c) đều sai..... (3 ^ 3/3) ^ 3 a. 729 b. 27 c. 6 d. Cả 3 câu (a), (b) và (c) đều sai.....
  Xem: 2195.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG