GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Căn Bản  Hệ Điều Hành  [184 bài]
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   
Chuyên mục con Hệ Điều Hành184 bài trong 19 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Yêu cầu Mail Server chỉ nhận và xử lý những mail có kích thước nhỏ hơn 10Mb, Anh/Chị phải cấu hình như thế nào trong sendmail? a) MaxRecipientsPerMessage=10000000 b) MaxMessageSize=10000000 c) MaxMessage=100000000 d) MaxSize=100000000 Để chuyển mail gởi đến một người dùng nào đó, Anh/Chị dùng .forward để mô tả địa chỉ người nhận, tập tin này thường được lưu tại thư mục nào? a) /etc/mail b) /home c) /etc/mail/conf d) /home/username.... Định nghĩa một access control list (ACL) như sau: acl MyNetwork src 172.16.2.0/255.255.255.0 acl BadDomain dstdomain .yahoo.com....
  Xem: 1841.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Lệnh ________ để hiển thị 10 dòng cuối cùng của tập tin longfile. a) head longfile b) head -10 longfile c) tail longfile d) tail -d 10 longfile...... Người quản trị đăng nhập vào hệ thống Linux bằng người dùng root và thực thi các lệnh sau: [root@server root]# umask 066 [root@server root]# touch /test Theo Anh/Chị, mọi người (others) có quyền gì trên tập tin /test? a) Read b) Write c) Read & write d) Không có bất kỳ quyền nào trên /test.... Lan là nhân viên mới của công ty, Lan cần tạo một tài khoản trên Linux server để có thể truy xuất tài nguyên trên server này. Người quản trị tiến hành tạo account cho Lan như sau....
  Xem: 1495.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong một miền ít nhất phải tồn tại một Name Server thuộc loại sau: a) Caching Name Server. b) Secondary Name Server. c) Master Name Server. d) Domain controller Name Server. Tùy chọn nào để cấu hình cho phép user cục bộ truy cập VSFTP Server trên Linux? a) Local_enable=YES b) anon_local=yes c) enable_local=YES d) a, b, c đều sai..... Trong hệ thống Linux, Tập tin nào sau đây chứa danh sách những user bị cấm truy cập đến FTP Server (dùng chương trình VsFTP) a) /etc/vsftpd_ftpusers b) /etc/vsftpd.ftpusers c) /etc/vsftpd_ftpuser.....
  Xem: 1365.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong hệ thống Linux, Anh/Chị dùng lệnh ________________ để xem hạn ngạch đĩa đã cấp cho nhóm group1. a) quota -group1 b) repquota -g group1 c) quotaon -group1 d) showquota -g group1 Trong hệ thống Linux, Anh/Chị dùng tùy chọn _______ của lệnh edquota để cho phép chỉnh sửa quota của group. a) -p b) -g c) -u d) -t.... Trong hệ thống Linux, Anh/Chị có thể dùng tiện ích _____________để thực hiện cơ chế kết nối máy tính từ xa an toàn và hiệu quả nhất. a) telnet b) ssh c) teminal d) smb...
  Xem: 1390.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Các thành phần cơ bản của tập tin trên hệ thống Linux là gì? a) Inode, size, attributes b) Inode, Superblock, attributes. c) Inode, Superblock. d) Inode, Superblock, Storageblock. Lệnh ___________cho phép Anh/Chị tìm những file có nhóm sở hữu là mygroup. a) find mygroup b) find -group mygroup c) find group d) find all mygroup Lệnh ____________ dùng để tạo ra một file có phần mở rộng là *.tar. a) tar -cvf b) tar -vf c) tar -v d) tar -c.....
  Xem: 1349.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tính năng _______________ không phải là tính năng của RPM. a. Khả năng nâng cấp phần mềm. b. Truy vấn thông tin hiệu quả. c. Thẩm tra hệ thống package. d. Duy trì linux kernel..... Tùy chọn _____ của lệnh useradd giúp Anh/Chị chỉ ra UID của user. a. -s b. -ui c. -id d. -u..... Kỹ thuật __________ không được hỗ trợ trên hệ thống NFS chạy trên môi trường Linux. a. VFS b. Stateless operation c. Caching d. EFS....
  Xem: 1373.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để sử dụng Usermin, người dùng thường sử dụng địa chỉ URL nào để đăng nhập? a. http://usermin_server:10000 b. http://usermin_server:20000 c. https://usermin_server:1000 d. http://usermin_server:10000 Khi dùng trình tiện ích vi để tìm kiếm một chuỗi có tên "size" có tồn tại trong tập tin hay không thì Anh/Chị sẽ thực hiện lệnh gì? a. /size b. :s/size c. :size d. :/size.... Dùng công cụ iptraf để theo dõi traffic trên local interface của máy chủ Linux và nhận được kết quả như sau: Theo Anh/Chị, máy chủ Linux bắt được các gói tin của ứng dụng gì?....
  Xem: 1460.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Lệnh nào sau đây tương đương với lệnh: #grep "hv" /etc/passwd ? a. cat /etc/passwd | grep hv b. find / -name hv –print c. grep /etc/passwd "hv" d. find /etc/passwd –name hv Định nghĩa về giới hạn mềm (Soft Limit) trong thiết lập quota? a. Định nghĩa dung lượng tối đa mà người dùng có thể sử dụng b. Định nghĩa dung lượng tối thiểu mà người dùng có thể sử dụng c. Định nghĩa dung lượng tối đa mà người dùng có thể sử dụng và người dùng không thể lưu thông tin khi hết giới hạn. d. Định nghĩa dung lượng tối đa mà người dùng có thể sử dụng và người dùng có thể vượt quá dung lượng cho phép trong khoảng thời gian nào đó....
  Xem: 1461.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Người quản trị mạng trên hệ điều hành linux thực hiện gán thêm quyền execute (x) cho người dùng sở hữu, nhóm sở hữu và các người dùng khác trên tập tin /mnt/test và anh ta thực hiện các lệnh sau, bạn hãy cho biết lệnh nào đúng ? a. chmod ugo+x /mnt/test b. chmod u+x g+x o+x /mnt/test c. chmod 777 /mnt/test d. chmod a+x /mnt/test Một thư mục phải có quyền gì mới có thể dùng lệnh cd chuyển vào thư mục đó a. Read b. Write c. Execute d. Không có quyền Tùy chọn nào của lệnh chown cho phép thay đổi người sở hữu của thư mục và cả các thư mục con trong thư mục đó....
  Xem: 1479.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Lựa chọn nào của lệnh ln để tạo liên kết cứng ? a. -s b. -h c. -t d. Tất cả đều sai Trong các lệnh sau, lệnh nào đúng khi thực hiện mount phân khu /dev/hda5 có định dạng Fat32 ? a. #mount –t vfat /dev/hda5 /mnt b. #mount –t vfat c. #mount –t vfat /mnt /dev/hda5 d. #mount –t vfat /dev/hda5 Dùng lệnh nào sau đây để chuyển đổi giữa các runlevel trong hệ thống? a. Init b. Runlevel c. Level d. Run.... Bạn hãy cho biết để thực hiện mount tự động ta sẽ khai báo các dữ liệu trong tập tin nào? a. /etc/inittab b. /etc/mtab....
  Xem: 1364.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  19      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG