GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10 >> Tiếng Anh
 Grammar Test     English Practice   
Chuyên mục Tiếng Anh689 bài trong 69 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Choose the best answer (A, B, C or D) that best completes each sentence.
Example:
We _________ to the beach yesterday if the sun had been shining.
A.will go
B.would go
C.would have gone
D. had gone
  Xem: 1102.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best answer (A, B, C or D) that best completes each sentence.
Example:
Cuc Phuong National Park __________ over 200 square kilometers of rainforest.
A. contains
B. gets
C. hold
D. covers
  Xem: 1331.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose A,B,C,or D that best completes each unfinished sentence:
Example:
He expected us ___________ him a job.
A. offering
B. to offer
C. offer
D. to be offered
  Xem: 803.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose A,B,C,or D that best completes each unfinished sentence:
Example:
For a long time, the earth ___________to be flat.
A. had believed
B. had been believing
C. was believed
D. was been believed
  Xem: 880.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the correct option a, b, c or d to complete this passage.
Dolphins are known as marine (1) ______they breathe air, they are warm-blood, and they bear live young ones called (2) ______
The size of dolphin is very greatly. (3)______ smallest dolphins are just about 50 kg in weight and 1.2 meters in length (4) ______the largest one can weigh up to 8.200 kg and is 10 meters long.
Dolphins are sociable creatures. They swim together in group known as (5) ______They show great ability in the water. Dolphins are interested (6) ______humans and often rescue people in the sea (7) ______are in danger. They are intelligent creatures and make sounds to (8)_____ with each other. Scientists have studied dolphins (9) _____many years and are now looking into the possibility of dolphins that are able to carry (10) _____ tasks under the sea.
  Xem: 1030.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the one word or phrase - A, B, C or D - that best completes the sentence.
Example:
If I ___________ you, I wouldn’t buy that coat.
A. am
B. was
C. were
D. would be
  Xem: 893.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the one word or phrase - A,B, C or D - that best completes the sentence:
Example:
After it __________ dry for two months, it rained heavily last night.
A. was
B. would be
C. had been
D. has been
  Xem: 784.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the one word or phrase - A, B, C or D - that best completes the sentence.
Example:
About 120 people _________ with the virus of bird flu since it _________ in Asia in 2003.
A. have infected/ spread
B. were infected/ has spread
C. have been infected/ spread
D. have been infected/ was spread .
  Xem: 789.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the one word or phrase - A,B, C or D - that best completes the sentence:
Example:
He came in tired and hungry and badly __________ need of a bath.
A. for
B. to
C. on
D. in
  Xem: 741.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence.
Example:
They tried to find a way of bettering their lives.
A. moving
B. changing
C. achieving
D. improving
  Xem: 820.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  Đến trang:   2    3    4    5   ...  69      
Support Link:
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG