GMT: Thứ Hai, ngày 15  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 11 >> Tiếng Anh
 Grammar Test     Intermediate Level     Elementary Tests   
Chuyên mục Tiếng Anh400 bài trong 40 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer to complete each sentence.
Example:
Fourteen percent of primate species are highly _________.
A. discouraged
B. offspring
C. endangered
D. prevent
  Xem: 1046.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best option to complete each of the following sentences:
Example:
A number of safe and inexpensive birth-control _______ are provided to reduce the overpopulation in many countries.
A. types
B. methods
C. ways
D. sorts
  Xem: 909.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best option to complete each of the following sentences:
Example:
I don't enjoy _________ at by other people.
A. to laugh
B. laughing
C. to be laughed
D. being laughed
  Xem: 836.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best answer (A,B,C or D) for each sentence.
Example:
In some many European countries, people of all ages __________ birthdays.
A. prefer
B. display
C. celebrate
D. present
  Xem: 820.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best answer for each of the following sentences.
Example:
She ________ the gold medal in 1986.
A. had won
B. has won
C. win
D. won
  Xem: 781.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best answer for each of the following sentences.
Example:
He has a large face and a crooked __________.
A. nose
B. forehead
C. eye
D. hair
  Xem: 814.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best answer for each of the following sentences.
Example:
She said that she would have been here earlier if you _____ her.
A. has phoned
B. had phoned
C. phoned
D. phones
  Xem: 793.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best option to complete the following sentences:
Example:
_____________ , she would have gone out with me to the party.
A. If she has not been sick
B. If she had not been sick
C. If she had been sick
D. If she were not been sick
  Xem: 732.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best option to complete the following sentences:
Example:
Jack promised_____________ my diary again.
A. not opening
B. not open
C. not to open
D. to not open
  Xem: 739.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose the best option to complete the following sentences:
Example:
Each year , many people _____________ take care of the old and disabled.
A. volunteer
B. voluntary
C. volunteering
D. voluntarily
  Xem: 749.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  Đến trang:   2    3    4    5   ...  40      
Support Link:
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG