GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 8 >> Tiếng Anh
Chuyên mục Tiếng Anh471 bài trong 48 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Example:
Mr Ba is a ________ driver he never causes accidents.
A.carefully
B. careless
C. careful
D. carelessly
  Xem: 1061.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Example:
We can save ________ resources if we recycle waste products.
A- nature
B- national
C- natural
D- naturally
  Xem: 931.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Read the following passage and choose the best option to complete the sentences:
Lan started learning English when she was in grade 6. In her first year Lan had difficulty inl earning English. She didn't know how to learn vocabulary. Her pronunciation of English words was bad and her English grammar was even worse. She used to get poor marks with the English subject. One day at the beginning of the second semester her teacher of English, Mr. Tri gave her a cassette and asked her to listen to it.
He showed Lan different ways of learning English words. He asked her to do grammar exercises in Workbook. He also told good students in her class to help her with her homework.
One year later her English was satisfactory. "Now I'm in grade 8", she said, "I don't find English very difficult."
  Xem: 933.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Example:
The bag on the left is different …………..the bag on the right.
A- to
B- with
C- from
D- as
  Xem: 855.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Example:
We always celebrate Vietnamese Teachers’ Day ..........November 20th every year.
A- on
B- in
C- at
D- of
  Xem: 861.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Example:
The former teacher said we ……………..improve our English quite often. A- should
B- have to
C- must
D- ought to
  Xem: 868.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Give the correct forms of the verbs in brackets.
Example:
They were (tell) ..............to repair the table.
A- tell
B- told
C- to tell
D- telling
  Xem: 848.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Choose A, B , C , or D for the following sentences:
Example:
Some people try to learn new words ________ heart.
A- at
B- with
C- in
D- by
  Xem: 853.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Complete the passage by choosing A, B, C or D.
Twenty years ago only large companies (1)..........................computers. They were large ( 2)............ which filled rooms and they always had big tapes (3)………… went round and round. (4).......................the 1980s one in every tow families (5).......................Britain had a micro-computer- most schools also had several.(6).............................new machines were much cheaper and much smaller (7)..................... the older ones. People used them (8) ....................pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% (9)…………. home computer owners used them mainly for (10)............
  Xem: 830.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Complete the passage by choosing A, B, C or D.
Mrs Jackson is an old woman (1)_____ has a small room (2)___an old house. She (3)___there since 1974. That was the year when her husband (4)____.He had been ill (5)___many years. After his death Mrs Jaskson had (6)__money a tall. She found work (7)____a factory. Her Job was to clean the offices. She (8)_______get up(9)_______the morning. She doesn't have much money (10)_______she hoppier now.
  Xem: 841.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  Đến trang:   2    3    4    5   ...  48      
Support Link:
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG