GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học >> Văn Phòng
 MS Word     MS Excel     MS Powerpoint     MS Access   
Chuyên mục Văn Phòng118 bài trong 12 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Trong Microsoft Excel, tại ô C5 có công thức =$A$2*$B$3, khi sao chép sang ô D6 thì công D6 có công thức: A. =$A$2*$B$3 B. =$A$3*$B$4 C. =$B$2*$C$3 D. =$B$3*$C$4 Trong Microsoft Excel, tại ô E7 có công thức =C$3-$D4, khi sao chép sang ô H11 thì ô H11 có công thức là: A. =F$8 - $G8 B. =F$3 - $D8 C. =C$8-$G4 D. =C$3- $D4 Trong bảng tính Microsoft Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng dần(giảm), ta thực hiện: A. Tools -> Sort....
  Xem: 9556.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong khi làm việc với Microsoft Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ : A. Dấu chấm hỏi(?) B. Dấu bằng(=) C. Dấu hai chấm (:) D. Dấu đôla ($) Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MAX(7, 5, 2, 9, 3, 1,-7) có kết quả là: A. -7 B. 7 C. 9 D. 1....Trong Microsoft Excel, câu lệnh =SQRT(196) có kết quả là: A. 13 B. 16 C. 14 ...
  Xem: 5797.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong Microsoft Excel, câu lệnh =IF("A"="B","Đúng","Sai")"có kết quả là: A. True B. Sai C. False D. Đúng Trong Microsoft Excel để mở tập tin đã lưu ta thực hiện: A. CTRL + O B. CTRL + M C. CTRL + S D. CTRL + N Trong Microsoft Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thgực hiện: A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2. B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4 C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10......
  Xem: 5700.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tại ô A2 có giá trị là TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả? A. 3 B. HOC C. TIN D. TIN HOC Trong Microsoft Excel, tại ô F2 có công thức =A2 - C3, khi sao chép sang ô F3 thì ô F3 có công thức là: A. =B2 - D3 B. =B3 - C4 C. =A3 - C3 D. =A3 - C4 Trong bảng tính Microsoft Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự: A. ### B. *** C. $$$ D. &&&....
  Xem: 4717.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong Excel, sau khi mở một tập tin bằng lệnh New, muốn lưu tập tin này vào đĩa ta dùng lệnh a/ File, Save b/ File, Save As c/ Cả 2 câu a, b đúng (đúng) d/ Cả 2 câu a, b sai Trong Excel, để sao chép (copy) một ô hoặc một vùng đã được chọn ta thực hiện a/ Vào menu Edit\Copy b/ Nhấn Ctrl + C c/ Nhấn Ctrl + Insert d/ Cả 3 câu a, b, c đúng (đúng)......
  Xem: 6349.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để lấy kí tự thứ 3 của Mã HS ô (A2) công thức: A. =Mid(A2,3,1) B. =Mid(A2,2,1) C. =Mid(A2,1,3) D. =Mid(A2,1,2) Công thức =DAY(11/12/1992) cho kết quả: A. "11" B. "12" C. 11 D. 12 Công thức =VALUE(RIGHT("NKA015",3)) A. "015" B. 15.....
  Xem: 5041.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong Excel, hàm ROUND dùng để: A. Tính tổng B. Xếp hạng C. Làm tròn số D. Lấy phần nguyên của 1 số.... Trong Excel, để đổi tên một Sheet ta vào: A. Format, Sheet, Rename B. Format, Rename, Sheet C. Câu a và b đều đúng D. Câu a và b đều sai Trong một tập tin bảng tính Excel, hàm LOWER dùng để : A. Biến dữ liệu kí tự thường thành hoa B. Biến dữ liệu kí tự bất kỳ thành thường....
  Xem: 4584.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong Excel, để sao chép giá trị trong ô A3 vào ô A9, thì tại ô A9 ta điền công thức A. =A3 B. =$A3 C. =$A$3 D. Câu A, B, C đều đúng Trong Excel, hãy cho biết kết quảcủa công thức sau: =MID("A0B1C2",4,2) A. B1 B. 1C2 C. 0B1 D. 1C Trong Excel, để xóa Sheet hiện hành ta vào: A. Format, Delete Sheet B. Edit, Delete Sheet C. File, Delete Sheet D. Câu a và c đúng....
  Xem: 5352.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để định dạng dữ liệu chứa trong các Ô của Worksheet ta có thể : A. Sử dụng các nút trên thanh công cụ định dạng. B. Sử dụng lệnh Format / AutoFormat. C. Các lệnh Format / Cells, Format / Conditional Formatting, Format / Style. D. Tất cả đều đúng. Câu 12: Một ô chứa số 17 định dạng bằng ??? sẽ hiển thị A. _17 B. 17 C. 017 D. Tất cả đều sai Để xóa một hàng trong Worksheet, ta chọn một ô tương ứng với hàng rồi : A. Chọn lệnh Edit / Delete, rồi chọn mục Entrie Row trong hộp thoại. B. Nhắp nút phải vào ô, chọn Delete rồi chọn mục Entrie Row trong hộp thoại.....
  Xem: 5434.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cửa sổ Excel thuộc loại: A. Cửa sổ ứng dụng. B. Cửa sổ tƣ liệu. C. Cửa sổ thƣ mục. D. Tất cả đều đúng. Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là : A. Add-Ins B. Data C. Filter D. Subtotal Cửa sổ Excel khác Cửa sổ Word vì có thêm A. Input Line B. Formula Bar C. Cell Reference D. Tất cả đều sai....
  Xem: 8105.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  Đến trang:   2    3    4    5   ...  12      
Support Link:
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG