GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học >> Căn Bản
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   
Chuyên mục Căn Bản252 bài trong 26 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
This company hopes to attract Windows expatriots by promoting an easy way for the average desktop user to migrate to Linux. a. Exim b. Peoplesoft c. SuSE d. Websphere e. Mobitex.... This is the part of the Linux operating system that Linus Torvalds wrote. a. kernel b. centrex c. BIOS d. shell e. BeOS.... This is a graphical user interface (GUI) and set of computer desktop applications for Linux users. a. Gnutella b. Galileo c. GIMP d. GNOME e. GNU....
  Xem: 2130.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
From a command prompt, what does the command "ls" do? a) Lists the settings of the OS b) Lists the contents of the directory c) List command to list contents of files d) Finnish words, means to direct a file to a port e) None of the Above Which command creates a file system? a) fdisk b) crfs c) mkfs d) fs What is the default administrator username? a) administrator b) admin c) superuser d) root e) head...
  Xem: 1051.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
The previous system administrator put useless messages at login, what file do you edit to change the system message? a) /etc/motd b) /etc/str c) /etc/strtms d) /etc/.conf Users on your network cannot print to a Linux printer. You decide to restart the printer daemon, which command would achieve that? a) topq printer-name b) enable printer-name c) restart printer-name .....
  Xem: 1246.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What option of "ls" gives the listing according to the modified time t a l m.... In which folder of linux filesystem does ".." and "." point to the same folder /root / /bin None of the above..... The "-p" option of mkdir Creates a folder in the parent folder Creates parent as well as it subfolders at the same time Modifies the path of exiting folder Removes a folder..... Which option in "cat" adds line numbers to everyline in the output n l......
  Xem: 1003.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
In Apache, authentication, authorization and access Control can be achieved by a. using iptables b. .htaccess and .htpasswd to protect data in that directory c. .access and .pwd to protect data in that directory d. using firewall Iptables can be used to protect a. hardware devices b. Operating System and Network Services c. against power surge d. nothing.... What parameters can be used to view contents of an RPM package a. rpm -vl /path/to/file.rpm b. rpm -qlp /path/to/file.rpm.....
  Xem: 1039.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chmod 755 file a) Everyone can read and write. Only owner can execute. b) Nobody can read and execute. Only owner can write. c) Everyone can read and execute. Only owner can write. Everyone can read and execute. The Linux kernel is mostly written in... a. Basic b. C c. Fortran d. C++ The sticky bit is set for a directory... a. so files in that directory may only be unlinked or renamed by root b. so files in that directory may only be unlinked or renamed by their owner...
  Xem: 1052.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which command is used for activate a LVM? a) lvchange –ay logical volume name b) lvchange –an logical volume name c) lvchange –a logical volume name d) lvchange –av logical volume name The sticky bit is set for a directory... a) so files in that directory may only be unlinked or renamed by root b) so files in that directory may only be unlinked or renamed by their owner c) so files in that directory may only be unlinked or renamed by root or their owner d) so files in that directory are safe What is the ssh port no? a) 20 b) 21....
  Xem: 1009.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following services works to connect Linux to a Microsoft Windows–based network? A. NFS B. SMB C. DNS D. Windows for Workgroups..... Which of the following commands are associated with a Red Hat Linux firewall configuration utility? A. lokwall B. lokkit C. firewall-config D. firewall-lokkit.... Which command will show the process CPU and Memory Utilization? a) ps –mc b) ps –auxw c) ps -ef d) ps – fd....
  Xem: 1130.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following commands returns the actual number of times user mj is logged into your Linux computer? A. wc -l B. who | grep mj C. who | wc -l D. who | grep mj | wc -l..... You’re maintaining a large queue of print jobs on your network, and you need some job numbers to make sure the engineers get highest priority on the printer.Which of the following commands lists print job numbers? A. lpr -l B. lpq -l C. lprm -l D. lpd.... Which of the following commands would you use to add the /usr/sbin directory to your PATH? A. $PATH=$PATH:/usr/sbin B. $PATH=PATH:/usr/sbin C. PATH=$PATH:/sbin D. PATH=$PATH:/usr/s....
  Xem: 1051.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which file defines all users on your system? a./etc/passwd b./etc/users c./etc/shadow Which is the command to ON the service on run level 2 &4 A. chkconfig --list 24 on B. chdconf -level 24 ON C. chkconfig *level 24 on D. chkconfig --level 24 on 1. D. chkconfig --level 24 on..... One of the administrators has accidentally deleted the /etc/passwd file......
  Xem: 1241.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  Đến trang:   2    3    4    5   ...  26      
Support Link:
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG