GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 01
Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:09:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
A-
B-
C-
D-
2-
Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.
A-
996 và 1015
B-
800 và 1211
C-
876 và 1135
D-
1000 và 1011
3-
Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218. Tìm số bị chia và số chia đó.
A-
Số bị chia là 500 và số chia là 282.
B-
Số bị chia là 427 và số chia là 209.
C-
Số bị chia là 370 và số chia là 152.
D-
Số bị chia là 315 và số chia là 97.
4-
Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào?
A-
389
B-
398
C-
893
D-
938
5-
Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.
A-
300 và 271
B-
412 và 159
C-
304 và 267
D-
475 và 96
6-
Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng .
A-
B-
C-
D-
7-
Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó.
A-
212 và 188
B-
197 và 173
C-
103 và 79
D-
387 và 363
8-
Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.
A-
Chiều dài: 34 cm, chiều rộng: 26 cm
B-
Chiều dài: 36 cm, chiều rộng: 28 cm
C-
Chiều dài: 40 cm, chiều rộng: 32 cm
D-
Chiều dài: 24 cm, chiều rộng: 16 cm
9-
Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86.
A-
B-
C-
D-
10-
Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km?
A-
200 km
B-
225 km
C-
170 km
D-
305 km
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1540. Đăng: 17-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG