GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 02
Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:12:13(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.
A-
267 và 304
B-
271 và 300
C-
195 và 376
D-
134 và 437
2-
Hiệu của hai số bằng 85. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
A-
200 và 115
B-
255 và 170
C-
197 và 112
D-
102 và 17
3-
Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? (số tiền được trả mỗi ngày là như nhau)
A-
2500000 đồng
B-
150000 đồng
C-
3500000 đồng
D-
1500000 đồng
4-
Một hình chữ nhật có chu vi 190cm, biết chiều rộng bằng chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng.
A-
Chiều dài: 58 cm, chiều rộng: 37 cm
B-
Chiều dài: 105 cm, chiều rộng: 59 cm
C-
Chiều dài: 57 cm, chiều rộng: 38 cm
D-
Chiều dài: 79 cm, chiều rộng: 23 cm
5-
Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.
A-
97 và 247
B-
259 và 85
C-
251 và 93
D-
215 và 129
6-
Bác An mua 5m vải hết 450000 đồng. Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền?
A-
3050000 đồng
B-
2000000 đồng
C-
1500000 đồng
D-
1350000 đồng
7-
Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng chiều dài. Tính số đo chiều dài chiều rộng.
A-
Chiều dài: 48 cm, chiều rộng: 36 cm
B-
Chiều dài: 52 cm, chiều rộng: 27 cm
C-
Chiều dài: 37 cm, chiều rộng: 15 cm
D-
Chiều dài: 42 cm, chiều rộng: 29 cm
8-
Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm. Tính tuổi hai ông cháu hiện nay.
A-
Tuổi ông: 68 tuổi, tuổi cháu: 5 tuổi
B-
Tuổi ông: 72 tuổi, tuổi cháu: 6 tuổi
C-
Tuổi ông: 69 tuổi, tuổi cháu: 3 tuổi
D-
Tuổi ông: 70 tuổi, tuổi cháu: 6 tuổi
9-
Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số lương thực đủ cho 100 người ăn trong 30 ngày. Hỏi số lương thực đó đủ cho 60 người ăn trong bao nhiêu ngày? (Tiêu chuẩn ăn của mỗi người không thay đổi)
A-
70 ngày
B-
60 ngày
C-
50 ngày
D-
40 ngày
10-
Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 42 tuổi. Biết sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của hai mẹ con hiện nay.
A-
Tuổi mẹ: 35 tuổi, tuổi con: 5 tuổi
B-
Tuổi mẹ: 36 tuổi, tuổi con: 6 tuổi
C-
Tuổi mẹ: 33 tuổi, tuổi con: 4 tuổi
D-
Tuổi mẹ: 32 tuổi, tuổi con: 3 tuổi
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1273. Đăng: 17-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG