GMT: Thứ Ba, ngày 15  tháng 10, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 03
Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:00:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ.
A-
500 và 499
B-
525 và 474
C-
637 và 362
D-
741 và 258
2-
Hiệu của hai số bằng 154. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
A-
385 và 231
B-
403 và 249
C-
289 và 135
D-
352 và 198
3-
Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước đây tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay.
A-
Tuổi bố: 52, tuổi con 16
B-
Tuổi bố: 46, tuổi con 22
C-
Tuổi bố: 49, tuổi con 19
D-
Tuổi bố: 51, tuổi con 17
4-
Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 2 số dư bằng 19 và biết tổng của số bị chia và số chia bằng 340. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.
A-
Số bị chia là 233, số chia là 107
B-
Số bị chia là 200, số chia là 140
C-
Số bị chia là 302, số chia là 38
D-
Số bị chia là 289, số chia là 51
5-
Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 và biết hiệu hai số đó là 133.
A-
Số lớn là 171, số bé là 38
B-
Số lớn là 233, số bé là 100
C-
Số lớn là 195, số bé là 62
D-
Số lớn là 271, số bé là 138
6-
Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi bà có bấy nhiêu năm. Tính tuổi hai bà cháu hiện nay.
A-
Tuổi bà: 55, tuổi cháu: 10
B-
Tuổi bà: 50, tuổi cháu: 15
C-
Tuổi bà: 63, tuổi cháu: 2
D-
Tuổi bà: 60, tuổi cháu: 5
7-
Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho 2; 5và 9.
A-
3770
B-
3870
C-
3970
D-
3670
8-
Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 195 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ 2 nhân với 3 thì được hai tích có kết quả bằng nhau.
A-
Số thứ nhất: 109, số thứ hai: 86
B-
Số thứ nhất: 126, số thứ hai: 69
C-
Số thứ nhất: 117, số thứ hai: 78
D-
Số thứ nhất: 132, số thứ hai: 63
9-
Hiệu hai số bằng 402. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.
A-
Số thứ nhất: 938, số thứ hai: 536
B-
Số thứ nhất: 975, số thứ hai: 573
C-
Số thứ nhất: 802, số thứ hai: 400
D-
Số thứ nhất: 799, số thứ hai: 397
10-
Tìm hai số tự nhiên biết giữa chúng có tất cả 95 số tự nhiên khác và biết số bé bằng số lớn.
A-
140 và 52
B-
144 và 48
C-
180 và 62
D-
176 và 38
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1440. Đăng: 17-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG