GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 06
Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của ion A K. B Mg. C Na. D Ca..... Loại mô phân sinh chỉ có ở cây hai lá mầm là mô phân sinh A đỉnh rễ. B đỉnh thân. C bên. D lóng...... Hưng tính là khả năng A phản ứng với môi trường. B trả lời kích thích của tế bào. C tiếp nhận và trả lời kích thích của tế bào. ...........
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:36:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của ion
A-
K.
B-
Mg.
C-
Na.
D-
Ca.
2-
Loại mô phân sinh chỉ có ở cây hai lá mầm là mô phân sinh
A-
đỉnh rễ.
B-
đỉnh thân.
C-
bên.
D-
lóng.
3-
Hưng tính là khả năng
A-
phản ứng với môi trường.
B-
trả lời kích thích của tế bào.
C-
tiếp nhận và trả lời kích thích của tế bào.
D-
tiếp nhận kích thích của tế bào.
4-
Xuân hoá là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào
A-
chu kỳ quang.
B-
độ dài ngày.
C-
nhiệt độ.
D-
tuổi cây.
5-
Trong tổ ong, cá thể đơn bội là
A-
ong thợ.
B-
ong cái.
C-
ong chúa.
D-
ong đực.
6-
Hệ thần kinh và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sản sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ
A-
nội tiết.
B-
sinh dục.
C-
thần kinh.
D-
tuần hoàn.
7-
Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn?
A-
Cánh cam, bọ rùa.
B-
Bọ ngựa, cào cào.
C-
Cá chép, khỉ, chó, thỏ.
D-
Cọ xít, ong, châu chấu, trâu.
8-
Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là mô phân sinh
A-
bên.
B-
đỉnh thân.
C-
lóng.
D-
đỉnh rễ.
9-
Điều nào dưới đây là không quan trọng đối với chim di cư trong việc tìm và xác định đường bay khi di cư?
A-
Nhạy cảm với tia hồng ngoại.
B-
Vị trí mặt trăng vào ban đêm.
C-
Sử dụng các vì sao như chiếc la bàn.
D-
Vị trí mặt trời vào ban ngày.
10-
Giberelin có chức năng chính là
A-
đóng mở lỗ khí.
B-
sinh trưởng chồi bên.
C-
ức chế phân chia tế bào.
D-
kéo dài thân ở cây gỗ.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 933. Đăng: 19-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG