GMT: Thứ Tư, ngày 18  tháng 9, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 04
Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 186 và biết số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:01:02(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 186 và biết số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.
A-
150 và 36
B-
137 và 49
C-
112 và 74
D-
128 và 58
2-
Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 68 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho , số thứ hai chia cho thì được hai kết quả bằng nhau.
A-
295 và 227
B-
340 và 272
C-
471 và 403
D-
503 và 435
3-
Tìm một phân số biết nếu thêm 12 đơn vị vào tử thì được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết phân số đó có giá trị bằng .
A-
B-
C-
D-
4-
Lớp 5A có 40 học sinh, biết số học sinh nữ bằng số học sinh nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
A-
Số học sinh nam: 24 bạn, số học sinh nữ: 16 bạn.
B-
Số học sinh nam: 16 bạn, số học sinh nữ: 24 bạn.
C-
Số học sinh nam: 20 bạn, số học sinh nữ: 20 bạn.
D-
Số học sinh nam: 23 bạn, số học sinh nữ: 17 bạn.
5-
Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi. Biết sau 15 năm nữa tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay.
A-
Tuổi bố: 40, tuổi con: 20.
B-
Tuổi bố: 47, tuổi con: 13.
C-
Tuổi bố: 45, tuổi con: 15.
D-
Tuổi bố: 50, tuổi con: 10.
6-
Có 45 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 10 ngày. Sau khi cùng làm được 4 ngày, người ta chuyển bớt đi 15 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó?
A-
7 ngày
B-
8 ngày
C-
9 ngày
D-
10 ngày
7-
Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 41 và biết tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 426. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.
A-
Số chia là 72. Số bị chia là 313.
B-
Số chia là 61. Số bị chia là 324.
C-
Số chia là 57. Số bị chia là 328.
D-
Số chia là 86. Số bị chia là 299.
8-
Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5; và 6 là số nào?
A-
120
B-
110
C-
90
D-
72
9-
Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 52 tuổi. Biết sau 2 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.
A-
Tuổi mẹ: 40, tuổi con: 12.
B-
Tuổi mẹ: 39, tuổi con: 13.
C-
Tuổi mẹ: 45, tuổi con: 7.
D-
Tuổi mẹ: 49, tuổi con: 3.
10-
Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hêt 12,5 lít xăng. Hỏi nếu ô tô đó tiêu thụ hết 31,25 lít xăng thì đi được bao nhiêu km ?
A-
200km
B-
150km
C-
250km
D-
270km
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1341. Đăng: 24-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG