GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 126
Lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với quả nặng có khối lượng m. Người ta kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Xét trong một chu kì dao động thì thời gian độ lớn gia tốc của quả nặng nhỏ hơn gia tốc rơi tự do g tại nơi treo con lắc là . Biên độ dao động A của quả nặng tính theo độ dãn Δℓ của lò xo khi quả nặng ở vị trí cân bằng là A. B. C. D. Gọi tốc độ quay của từ trường là ω, tốc độ quay của rôto động cơ điện là ωo. Kết luận nào sau đây đúng? A. ω > ωo. B. ω ≥ ωo. C. ω ≤ ωo. D. ω < ωo. Trong các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng của hai hạt nhân X1 và X2 tạo thành hạt nhân Y và một hạt nơtron bay ra. Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân X1, X2 và Y lần lượt là a, b và c thì năng lượng được giải phóng trong phản ứng đó là A. a + b + c. B. a + b − c. C. c − b − a. D. c − b + a.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:11(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với quả nặng có khối lượng m. Người ta kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Xét trong một chu kì dao động thì thời gian độ lớn gia tốc của quả nặng nhỏ hơn gia tốc rơi tự do g tại nơi treo con lắc là . Biên độ dao động A của quả nặng tính theo độ dãn Δℓ của lò xo khi quả nặng ở vị trí cân bằng là:
A-
B-
C-
D-
2-
Gọi tốc độ quay của từ trường là ω, tốc độ quay của rôto động cơ điện là ωo. Kết luận nào sau đây đúng?
A-
ω > ωo.
B-
ω ≥ ωo.
C-
ω ≤ ωo.
D-
ω < ωo.
3-
Trong các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng của hai hạt nhân X1 và X2 tạo thành hạt nhân Y và một hạt nơtron bay ra. Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân X1, X2 và Y lần lượt là a, b và c thì năng lượng được giải phóng trong phản ứng đó là:
A-
a + b + c.
B-
a + b − c.
C-
c − b − a.
D-
c − b + a.
4-
Cho đoạn mạch RLC, giữa hai đầu của một đoạn mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế xoay chiều . Cuộn dây có điện trở thuần r = 10Ω và độ tự cảm , tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung của tụ điện bằng C1 thì cường độ dòng hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 lần lượt bằng:
A-
B-
C-
D-
5-
Khi nói về giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai.
A-
Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau.
B-
Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp.
C-
Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trong khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.
D-
Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp nhau.
6-
Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 25μH có điện trở không đáng kể và một tụ xoay có điện dung điều chỉnh được. Để máy thu bắt được sóng ngắn trong phạm vi từ 16m đến 50m thì điện dung phải có giá trị trong khoảng:
A-
B-
C-
D-
7-
Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt . Biết phương trình dao động tổng hợp . Biên độ b của dao động thành phần x2 có giá trị cực đại khi a bằng:
A-
B-
C-
D-
8-
Một mạch dao động gồm có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu gọi Imax là dòng điện cực đại trong mạch thì hệ thức liên hệ điện tích cực đại trên bản tụ Qmax và Imax là:
A-
B-
C-
D-
9-
Người ta tạo ra tia X bằng cách:
A-
cho chùm electron có tốc độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn.
B-
cho chùm electron có mật độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn.
C-
cho chùm phôtôn có năng lượng lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn.
D-
cho chùm phôtôn có cường độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn.
10-
Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện có điện dung mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ C bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là:
A-
720W.
B-
180W.
C-
360W.
D-
560W.
11-
Hiện tượng quang học nào được sử dụng trong máy quang phổ lăng kính? Chọn đáp án đúng.
A-
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
B-
Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
C-
Hiện tượng tán sắc ánh sáng.
D-
Hiện tượng phản xạ ánh sáng.
12-
Hạt nhân là chất phóng xạ α với chu kì bán rã khá lớn. Ban đầu độ phóng xạ của khối chất là 2,5Ci. Thể tích khí hêli trong điều kiện tiêu chuẩn trong thời gian 15 ngày là:
A-
4,538.10-4dm3.
B-
4,459.10-6dm3.
C-
4,125.10-4dm3.
D-
4,825.10-6dm3.
13-
Đòng điện đi qua ống Culitgiơ là 3,2mA. Trong 1 phút số electron đến đập vào anốt là:
A-
6.1017
B-
4.1017
C-
12.1017
D-
8.1017
14-
Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động . Chất điểm m2 = 100 gam dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động . Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hòa của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng:
A-
2.
B-
1.
C-
1/5.
D-
1/2.
15-
Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ:
A-
vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song.
B-
gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.
C-
chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần.
D-
gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.
16-
Một sợi dây đàn hồi dài 60cm có một đầu cố định, đầu kia được gắn với một thiết bị rung có tần số f, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, coi như hai đầu dây là hai nút sóng. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A-
v = 12,0 m/s.
B-
v = 15,0 m/s.
C-
v = 22,5 m/s.
D-
v = 0,6 m/s.
17-
Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì:
A-
vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng.
B-
vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương với phương truyền sóng.
C-
vectơ cảm ứng từ cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường vuông góc với vectơ cảm ứng từ .
D-
vectơ cường độ điện trường cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ vuông góc với vectơ cường độ điện trường .
18-
Tại 2 điểm A, B trên mặt nước có 2 nguồn dao động cùng pha với tần số f = 12 Hz. Tại điểm M cách các nguồn A, B những đoạn d1 = 18cm, d2 = 24cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có 2 vân cực tiểu. Vận tốc truyên sóng trên mặt nước là:
A-
24cm/s.
B-
36cm/s.
C-
20cm/s.
D-
28cm/s.
19-
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình . Kết luận nào sau đây là đúng:
A-
Phương trình của dao động tổng hợp là
B-
Pha ban đầu của dao động tổng hợp là
C-
Tần số của dao động tổng hợp là ω = 2π rad/s
D-
Biên độ của dao động tổng hợp là A = 200mm
20-
Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình , trong đó u, x đo bằng cm và t đo bằng s. Tốc độ dao động cực đại của các phần tử môi trường lớn gấp 4 lần vận tốc truyền sóng nếu:
A-
B-
C-
D-
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 773. Đăng: 24-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG