GMT: Thứ Sáu, ngày 20  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Một bếp dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày.Thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn bao nhiêu ngày? ( Tiêu chuẩn ăn mỗi người không thay đổi.)
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:37:51(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một bếp dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày.Thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn bao nhiêu ngày? ( Tiêu chuẩn ăn mỗi người không thay đổi.)
A-
16 ngày
B-
20 ngày
C-
15 ngày
D-
12 ngày
2-
Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 4 số dư bằng 25 và biết tổng số bị chia, số chia và số dư bằng 515. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.
A-
Số chia: 102. Số bị chia: 388
B-
Số chia: 93. Số bị chia: 397
C-
Số chia: 85. Số bị chia: 405
D-
Số chia: 219. Số bị chia: 271
3-
Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư bằng 1 là số nào?
A-
121
B-
135
C-
149
D-
206
4-
Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 95 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho 4, số thứ hai chia cho 5 thì được hai kết quả bằng nhau.
A-
Số thứ nhất là: 475, số thứ hai là: 380
B-
Số thứ nhất là: 450, số thứ hai là: 355
C-
Số thứ nhất là: 582, số thứ hai là: 497
D-
Số thứ nhất là: 306, số thứ hai là: 211
5-
Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 340 và biết số lớn chia cho số bé được thương bằng 3 và không có số dư.
A-
Số bé: 28, số lớn: 312
B-
Số bé: 73, số lớn: 267
C-
Số bé: 85, số lớn: 255
D-
Số bé: 91, số lớn: 249
6-
Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng làm việc 8 ngày, người ta cử đến thêm 5 công nhân nữa để cùng làm công việc đó. Hỏi họ sẽ cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó? (sức lao đông của mọi người là như nhau)
A-
9 ngày
B-
10 ngày
C-
7 ngày
D-
8 ngày
7-
Một chiếc xe ô tô cứ đi 100km thì hết 15 lít xăng. Hỏi ô tô đó đi 240km thì hết bao nhiêu lít xăng.
A-
32 lít
B-
36 lít
C-
40 lít
D-
42 lít
8-
Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị và chữ số 1 ở hàng chục của nó đi thì ta được số mới kém số phải tìm 1990 đơn vị.
A-
2010
B-
2005
C-
2000
D-
1990
9-
Một cửa hàng bán gạo buổi sáng bán được 125,5 kg, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 48,8kg. Hỏi cả buổi sáng và buổi chiều hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu kg?
A-
209,8 kg
B-
174,3 kg
C-
210,8 kg
D-
299,8 kg
10-
Hai kho thóc chứa tất cả 145 tấn thóc, biết nếu chuyển 12 tấn từ kho A sang kho B thì lúc này số thóc kho A bằng số thóc ở kho B. Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?
A-
Lúc đầu kho A có 70 tấn thóc, kho B có 75 tấn thóc.
B-
Lúc đầu kho A có 75 tấn thóc, kho B có 70 tấn thóc.
C-
Lúc đầu kho A có 120 tấn thóc, kho B có 25 tấn thóc.
D-
Lúc đầu kho A có 60 tấn thóc, kho B có 85 tấn thóc.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2383. Đăng: 24-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG