GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 09
Để đa thức chia hết cho đa thức x - 2 thì a bằng:
A. -6
B. -5
C. -4
D. -3
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:53:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Để đa thức chia hết cho đa thức x - 2 thì a bằng:
A-
-6
B-
-5
C-
-4
D-
-3
2-
Kết quả phép tính là:
A-
B-
C-
D-
3-
Tìm n ∈ N để A chia hết cho B, biết
A-
n ∈ {1; 2; 3}
B-
n ∈ {2; 3; 4}
C-
n ∈ {3; 4; 5}
D-
n ∈ {6; 7; 8;}
4-
Phép chia cho có số dư là:
A-
5x + 2
B-
2 - 5x
C-
5x - 2
D-
Cả ba đáp án đều sai
5-
Để đa thức chia hết cho đa thức x + 2 thì a bằng:
A-
20
B-
30
C-
15
D-
Đáp án khác
6-
Tìm n ∈ Z để chia hết cho 2n + 1
A-
n ∈ {0; 1; 2}
B-
n ∈ {-1; 0; 1}
C-
n ∈ {-3; -2; -1}
D-
Cả ba đáp án đều sai
7-
Để đa thức chia hết cho thì giá trị của a là:
A-
3
B-
4
C-
-3
D-
-4
8-
Để đa thức chia hết cho x - 3 thì giá trị của a là:
A-
18
B-
21
C-
-18
D-
-21
9-
Để đa thức chia hết cho x - 1 thì giá trị của a bằng:
A-
3
B-
4
C-
5
D-
Cả ba đáp án đều sai
10-
Để đa thức chia hết cho thì các hằng số a và b bằng:
A-
a = 1, b = -16
B-
a = -1, b = 16
C-
a = 0, b = 16
D-
Đáp số khác
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1199. Đăng: 24-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG