GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 06
Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân một học sinh sơ ý viết nhầm dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một hàng nên tìm được tổng sai bằng 591,4. Tìm số thập phân đó? Biết tổng đúng bằng 480,34.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:05:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân một học sinh sơ ý viết nhầm dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một hàng nên tìm được tổng sai bằng 591,4. Tìm số thập phân đó? Biết tổng đúng bằng 480,34.
A-
1,234
B-
123,4
C-
12,34
D-
12,03
2-
Trong một phép chia 2 số tự nhiên, biết số bị chia bằng 1304, thương bằng 28, biết số dư của phép chia là số dư lớn nhất có thể. Tìm số chia và số dư của phép chia đó
A-
Số chia : 43, số dư : 42
B-
Số chia : 46, số dư : 45
C-
Số chia : 47, số dư : 46
D-
Số chia : 45, số dư : 44
3-
Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 6.
A-
3210
B-
3201
C-
3021
D-
3012
4-
Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 6 ở hàng đơn vị và chữ số 3 ở hàng chục của nó đi thì ta được số mới kém số phải tìm 1917 đơn vị.
A-
1693
B-
1936
C-
1369
D-
1396
5-
Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng làm được 6 ngày, người ta chuyển bớt đi 5 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp trong bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó?
A-
20 ngày
B-
21 ngày
C-
22 ngày
D-
23 ngày
6-
Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 và hiệu hai số đó bằng 133.
A-
Số bé là 35, số lớn là 168
B-
Số bé là 48, số lớn là 181
C-
Số bé là 51, số lớn là 184
D-
Số bé là 38, số lớn là 171
7-
Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 2005 và biết số bé bằng số lớn.
A-
Số bé là: 290, số lớn là: 1715
B-
Số bé là: 802, số lớn là: 1203
C-
Số bé là: 791, số lớn là: 1214
D-
Số bé là: 553, số lớn là: 1452
8-
Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 126 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3; số thứ hai nhân với 2 thì được hai tích có kết quả bằng nhau.
A-
Số thứ nhất là: 252, số thứ hai là: 378
B-
Số thứ nhất là: 137, số thứ hai là: 263
C-
Số thứ nhất là: 231, số thứ hai là: 357
D-
Số thứ nhất là: 305, số thứ hai là: 431
9-
Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1029 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với số thứ hai nhân với thì được hai tích có kết quả bằng nhau.
A-
Số thứ nhất là: 821, số thứ hai là: 208
B-
Số thứ nhất là: 695, số thứ hai là: 334
C-
Số thứ nhất là: 735, số thứ hai là: 294
D-
Số thứ nhất là: 903, số thứ hai là: 126
10-
Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 42.
A-
8912
B-
6091
C-
7321
D-
9123
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1428. Đăng: 27-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG