GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Chu Kì Tế Bào Và Quá Trình Nguyên Phân - 04
Hiện tượng sau đây xảy ra ở kỳ cuối là : A. Nhiễm sắc thể phân li về cực tế bào B. Màng nhân và nhân con xuất hiện C. Các nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn D. Các nhiễm sắc thể ở trạng thái kép... Hiện tượng dãn xoắn nhiễm sắc thể xảy ra vào : A. Kỳ giữa B. Kỳ đầu C. Kỳ sau D. Kỳ cuối...... Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là: A. Thoi phân bào biến mất B. các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn C. Màng nhân và nhân con xuất hiện D. Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi .......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:49:50(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hiện tượng sau đây xảy ra ở kỳ cuối là :
A-
Nhiễm sắc thể phân li về cực tế bào
B-
Màng nhân và nhân con xuất hiện
C-
Các nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn
D-
Các nhiễm sắc thể ở trạng thái kép
2-
Hiện tượng dãn xoắn nhiễm sắc thể xảy ra vào :
A-
Kỳ giữa
B-
Kỳ đầu
C-
Kỳ sau
D-
Kỳ cuối
3-
Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:
A-
Thoi phân bào biến mất
B-
Các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
C-
Màng nhân và nhân con xuất hiện
D-
Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi
4-
Gà có 2n=78. Vào kỳ trung gian , sau khi xảy ra tự nhân đôi , số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào là :
A-
78 nhiễm sắc thể đơn
B-
78 nhiễm sắc thể kép
C-
156 nhiễm sắc thể đơn
D-
156 nhiễm sắc thể kép
5-
Trong kỳ giữa của 1 tế bào nguyên phân, người ta xác định có tất cả16 crômatít. Loài đó có tên là :
A-
Người
B-
Đậu Hà Lan
C-
Ruồi giấm
D-
Lúa nước
6-
Có ba hợp tử A, B, C của một loài đã thực hiện quá trình nguyên phân liên tiếp cho ra các tế bào con. Số tế bào con do hợp tử A tạo ra bằng 25% số tế bào con hợp tử B tạo ra. Hợp tử C nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Tổng số tế bào con được tạo ra từ 3 hợp tử là 26. Số tế bào con do hợp tử A, B, C tạo ra lần lượt là:
A-
3, 12, 18
B-
2, 4, 8
C-
4, 8, 16
D-
2, 8, 16
7-
Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là:
A-
tế bào cơ tim
B-
hồng cầu
C-
bạch cầu
D-
tế bào thần kinh
8-
Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào không xảy ra ở loại tế bào nào sau đây ?
A-
Tế bào nấm
B-
Tế bào thực vật
C-
Tế bào vi khuẩn
D-
Tế bào động vật
9-
Nguyên phân xảy ra hầu hết ở:
A-
Tế bào xôma
B-
Tế bào sinh dưỡng
C-
Tế bào sinh dục sơ khai
D-
Tất cả ý trên
10-
Vi sinh vật sau đây có lối sống tự dưỡng là :
A-
Tảo đơn bào
B-
Vi khuẩn lưu huỳnh
C-
Vi khuẩn nitrat hoá
D-
Cả a,b,c đều đúng
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 774. Đăng: 28-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG