GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Các loại hợp chất vô cơ     Kim loại   

Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 58
Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M. Khối lượng kết tủa thu được là?
Từ Zn, dung dịch H2SO4 loãng, CaCO3, KMnO4 có thể điều chế trực tiếp những khí nào sau đây ?
Cho 20 gam CaCO3 vào 200 ml dung dịch HCl 3M. Số mol chất còn dư sau phản ứng là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:58:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M. Khối lượng kết tủa thu được là:
A-
143,5 g
B-
14,35 g
C-
157,85 g
D-
15,785 g
2-
Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?
A-
BaCl2, Na2SO4
B-
Na2CO3, Ba(OH)2
C-
BaCl2, AgNO3
D-
NaCl, K2SO4
3-
Từ Zn, dung dịch H2SO4 loãng, CaCO3, KMnO4 có thể điều chế trực tiếp những khí nào sau đây ?
A-
H2, CO2, O2
B-
H2, CO2, O2, SO2
C-
SO2, O2, H2
D-
H2, O2,Cl2
4-
Trộn những cặp chất nào sau đây ta thu được NaCl ?
A-
Dung dich Na2CO3 và dung dịch BaCl2.
B-
Dung dịch NaNO3 và CaCl2.
C-
Dung dịch KCl và dung dịch NaNO3
D-
Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl
5-
Hợp chất bị nhiệt phân hủy thoát ra khí làm than hồng bùng cháy:
A-
Muối cacbonat không tan
B-
Muối sunfat
C-
Muối Clorua
D-
Muối nitrat
6-
Số mol của 200 gam dung dịch CuSO4 32% là:
A-
0,4 mol
B-
0,2 mol
C-
0,3 mol
D-
0,25 mol
7-
Cho 20 gam CaCO3 vào 200 ml dung dịch HCl 3M. Số mol chất còn dư sau phản ứng là:
A-
0,4 mol
B-
0,2 mol
C-
0,3 mol
D-
0,25 mol
8-
Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?
A-
Cho Al vào dung dịch HCl.
B-
Cho Zn vào dung dịch AgNO3.
C-
Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.
D-
Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.
9-
Chất phản ứng được với CaCO3 là:
A-
HCl
B-
NaOH
C-
KNO3
D-
Mg
10-
Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
A-
Na2CO3, CaSO3, Ba(OH)2.
B-
NaHCO3, Na2SO4, KCl.
C-
NaCl, Ca(OH)2, BaCO3.
D-
AgNO3, K2CO3, Na2SO4
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 811. Đăng: 28-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG