GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Phân thức đại số - Bài 07
Để phân thức có giá trị là số nguyên thì x phải nhận các giá trị nguyên là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:37:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Để phân thức có giá trị là số nguyên thì x phải nhận các giá trị nguyên là?
A-
{-2; -1; 0; 3}
B-
{-1; 0; 2; 3}
C-
{-3; -1; 0; 2}
D-
{-3; -2; -1; 0}
2-
Phân thức là tổng của các phân thức sau:
A-
B-
C-
D-
3-
Phân thức là tổng của các phân thức sau:
A-
B-
C-
D-
4-
Tìm các số A, B, C để có
A-
A = 1, B = 1, C = 2
B-
A = 1, B = 2, C = 1
C-
A = 1, B = -1, C = 2
D-
A = 2, B = 1, C = 1
5-
Nếu thì:
A-
A = 1, B = 0, C = 2
B-
A = 1, B = 2, C = -1
C-
A = -1, B = 2, C = 1
D-
Một kết quả khác
6-
Tổng các phân thức
bằng:
A-
B-
C-
D-
7-
Tổng các phân thức

bằng:
A-
1
B-
2
C-
3
D-
0
8-
Để phân thức có giá trị là số nguyên thì x phải nhận các giá trị nguyên là:
A-
{-4; -3; -2; 0; 6}
B-
{-6; -4; 0; 2; 3}
C-
{-2; 0; 1; 3; 4; 6}
D-
{-2; -3; 0; 4; 6}
9-
Rút gọn biểu thức
ta được:
A-
B-
C-
D-
10-
Thực hiện phép tính ta được:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 828. Đăng: 28-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG