GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Phân thức đại số - Bài 09
Để phân thức có giá trị là số nguyên thì x phải nhận các giá trị nguyên là:
A. {-5; -1; 1; 2}
B. {-2; -1; 2; 4}
C. {4; 5; 7; 13}
D. Cả ba đáp án đều sai
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:15:16(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Để phân thức có giá trị là số nguyên thì x phải nhận các giá trị nguyên là:
A-
{-5; -1; 1; 2}
B-
{-2; -1; 2; 4}
C-
{4; 5; 7; 13}
D-
Cả ba đáp án đều sai
2-
Nếu thì phân thức M bằng:
A-
B-
C-
D-
3-
Để phân thức nhận giá trị là số nguyên thì x phải nhận cá giá trị nguyên là:
A-
{-1; 1; 3; 5}
B-
{-5; -3; -1; 1}
C-
{-3; -1; 1; 5}
D-
{-5; 1; 3; 5}
4-
Giá trị của biểu thức tại x = 2008 bằng:
A-
B-
2008
C-
5020
D-
5-
Cho biểu thức . Khẳng định nào sau đây là sai:
A-
Giá trị của P được xác định khi x ≠ 0; x ≠ 2
B-
Với điều kiện x ≠ 0; x ≠ 2 thì P luôn nhận giá trị lớn hơn hay bằng 2
C-
Khi x = 1 thì P có giá trị nhỏ nhất bằng 2
D-
Khi x ≠ 0; x ≠ 2 thì P luôn nhận giá trị âm
6-
Thực hiện phép tính:
ta được kết quả:
A-
B-
C-
D-
7-
Rút gọn biểu thức
ta được kết quả là:
A-
B-
C-
D-
8-
Thực hiện phép tính:
ta được kết quả là:
A-
1
B-
C-
D-
Một kết quả khác
9-
Cho biểu thức .
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A-
Biểu thức Q được xác định khi x ≠ 0 và x ≠ -5
B-
Rút gọn biểu thức Q ta được (điều kiện x ≠ 0 và x ≠ -5)
C-
Tồn tại giá trị của x để biểu thức Q = 0
D-
Tồn tại giá trị của x để biểu thức Q = -3
10-
Rút gọn biểu thức ta được kết quả:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 910. Đăng: 28-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG