GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 125
Tìm điểm đối xứng của M(-1; 9; 3) qua Oy.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:17:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm điểm đối xứng của M(-1; 9; 3) qua Oy.
A-
(1; 9; -3)
B-
(-1; 0; 3)
C-
(-1; 9; -3)
D-
(0; 9; 0)
2-
Cho tam giác ABC có C(3; 2; 3), đường phân giác trong BM của góc B nằm trên đường thẳng . Tìm tọa độ đỉnh B.
A-
B(1; 4; 3)
B-
B(-1; 0; 2)
C-
B(1; 2; 3)
D-
B(-1; 4; 0)
3-
Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 với A(0; -3; 0), B(4; 0; 0), C(0; 3; 0), B1(4; 0; 4). Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (BCC1B1).
A-
B-
C-
D-
4-
Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 = 4 và mặt phẳng (P): x + z = 2. Tính bán kính đường tròn giao tuyến (C) của (P) và (S).
A-
B-
C-
D-
5-
Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:

Mặt pẳhng Oxz cắt hai đường thẳng d1, d2 tại A, B. Tính diện tích tam giác OAB.
A-
SOAB = 5
B-
SOAB = 3
C-
SOAB = 1
D-
SOAB = 7
6-
Lập phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 10x + 2y + 26z - 113 = 0 và song song với hai đường thẳng:
A-
B-
C-
D-
7-
Tìm điểm A thuộc mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 2z - 2 = 0 sao cho khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P): 2x - 2y + z + 6 = 0 đạt giá trị nhỏ nhất.
A-
B-
C-
D-
8-
Lập phương trình mặt pẳhng chứa giao tuyến của 2 mặt phẳng (P): 8x - 11y + 8z - 30 - 0, (Q): x - y - 2z = 0 và tiếp xúc với mặt cầu (S):x2 + y2 + z2 + 2x - 6y + 4z - 15 = 0.
A-
B-
C-
D-
9-
Cho tam giác ABC có C(3; 2; 3), đường cao và phân giác trong . Tìm tọa độ chân đường cao AH.
A-
H(2; 3; 3)
B-
H(1; 2; 3)
C-
H(-3; 2; 3)
D-
H(3; -2; -3)
10-
Tìm quỹ tích các điểm M mà có tổng bình phương khoảng cách đến 3 mặ phẳng x - y + 4 = 0, x + y - 2 = 0, z + 1 = 0 bằng 20.
A-
Quỹ tích các điểm M là mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y + 3)2 + (z + 1)2 = 20.
B-
Quỹ tích các điểm M là mặt cầu (S): (x - 1)2 + (y - 3)2 + (z - 1)2 = 20.
C-
Quỹ tích các điểm M là mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y + 3)2 + (z - 1)2 = 20.
D-
Quỹ tích các điểm M là mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 3)2 + (z + 1)2 = 20.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 983. Đăng: 28-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG