GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Các loại hợp chất vô cơ     Kim loại   

Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 76
Thành phần % theo khối lượng của một hợp chất gồm: 38,6% K; 13,95 N ; 47,5% O. Phân tử khối của hợp chất là 101 đvC . Công thức hoá học của hợp chất là?
Cặp chất nào sau đây không phản ứng được với nhau?
Trộn hai chất nào sau đây với nhau sẽ tạo kết tủa?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:55:30(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Dung dịch bazơ có:
A-
pH = 7
B-
pH > 7
C-
pH < 7
D-
A và B đúng
2-
Phân tử muối gồm:
A-
Nguyên tử kim loại và gốc axit
B-
Nguyên tử phi kim và gốc axit
C-
Nguyên tử phi kim và nhóm hydroxit
D-
Nguyên tử kim loại và nhóm hyđroxit
3-
Phản ứng giữa muối và axit chỉ xảy ra khi:
A-
Muối tạo thành phải không tan trong axit mới sinh ra.
B-
Axit tạo thành yếu hơn axit tham gia phản ứng.
C-
Axít tạo thành dễ bay hơi hơn axit tham gia phản ứng.
D-
Tất cả đều đúng.
4-
Hai muối chỉ tác dụng với nhau khi:
A-
2 muối phản ứng là muối tan, hai muối tạo thành đều tan.
B-
2 muối tham gia chỉ có một muối tan
C-
2 muối tạo thành là muối tan
D-
2 muối tham gia tan và muối tạo thành có một muối không tan hoặc kết tủa.
5-
Cặp chất nào sau đây không phản ứng được với nhau:
A-
Mg và ZnSO4
B-
Zn và PbSO4
C-
Pb và FeSO4
D-
Fe và CuSO4
6-
Phát biểu nào dưới đây đúng:
A-
Tất cả các muối clorua đều tan
B-
Tất cả các muối nitrat đều tan
C-
Tất cả các muối sunfat đều tan
D-
Tất cả các muối cacbonat đều tan
7-
Muối KNO3 được dùng để:
A-
Chế tạo thuốc nổ đen
B-
Làm phân bón.
C-
Chất bảo quản thực phẩm trong công nghiệp.
D-
Cả A, B , C đúng
8-
Trộn hai chất nào sau đây với nhau sẽ tạo kết tủa:
A-
Na2SO4 và AlCl3
B-
BaCl2 và AgNO3
C-
ZnSO4 và CuCl2
D-
Na2SO4 và MgCl2
9-
Thành phần % theo khối lượng của một hợp chất gồm: 38,6% K; 13,95 N ; 47,5% O. Phân tử khối của hợp chất là 101 đvC . Công thức hoá học của hợp chất là:
A-
KNO
B-
KNO2
C-
KNO3
D-
Tất cả đều sai
10-
Phân bón đơn là phân bón nào dưới đây:
A-
NPK
B-
K2SO4
C-
KNO3
D-
(NH4)2H2PO4
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 747. Đăng: 29-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG