GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 04
Phương trình x(x + 1)(x - 1)(x + 2) = 24 có số nghiệm là:
A. 4 nghiệm
B. 2 nghiệm
C. Vô nghiệm
D. 3 nghiệm
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:00:39(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phương trình x(x + 1)(x - 1)(x + 2) = 24 có số nghiệm là:
A-
4 nghiệm
B-
2 nghiệm
C-
Vo nghiệm
D-
3 nghiệm
2-
Tập nghiệm của phương trình là:
A-
B-
{-1; 1; 2}
C-
{-2; -1; 1}
D-
Cả ba đáp án đều sai
3-
Phương trình có số nghiệm là:
A-
6 nghiệm
B-
4 nghiệm
C-
Vô nghiệm
D-
3 nghiệm
4-
Phương trình (x + 2)(x + 3)(x - 5)(x - 6) = 180 có số nghiệm là:
A-
4 nghiệm
B-
Vô nghiệm
C-
3 người
D-
2 nghiệm
5-
Phương trình có số nghiệm là:
A-
4 nghiệm
B-
3 nghiệm
C-
2 nghiệm
D-
1 nghiệm
6-
Phương trình có số nghiệm là:
A-
Vô số nghiệm
B-
Vô nghiệm
C-
Hai nghiệm
D-
1 nghiệm
7-
Phương trình có số nghiệm nguyên là:
A-
5
B-
6
C-
4
D-
3
8-
Phương trình có nghiệm là:
A-
2
B-
3
C-
-2
D-
Cả 3 đáp án đều sai
9-
Phương trình có số nghiệm âm là:
A-
1
B-
2
C-
3
D-
0
10-
Cho phương trình . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A-
Điều kiện xác định của phương trình là x ≠ -1 và x ≠ 2
B-
Phương trình có một nghiệm là x = -3
C-
Phương trình có một nghiệm là x = 3
D-
Phương trình có duy nhất một nghiệm
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 930. Đăng: 29-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG