GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 13
Đun nóng 4,6 gam Na với 1,55 gam photpho trong điều kiện không có không khí, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Hoà tan A thu được khí B.Chất rắn A gồm?Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế nitơ bằng cách nhiệt phân amoni nitrit. Tính khối lượng amoni nitrit cần nhiệt phân để thu được 5,6 lít N2 (đktc).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:07:02(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:

X, Y, Z lần lượt là:
A-
Fe, Mg, Al.
B-
Fe, Mg, Zn.
C-
Cu, Mg, Al.
D-
Mg, Fe, Al.
2-
Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế nitơ bằng cách nhiệt phân amoni nitrit. Tính khối lượng amoni nitrit cần nhiệt phân để thu được 5,6 lít N2 (đktc).
A-
8 gam.
B-
32 gam.
C-
20 gam.
D-
16 gam.
3-
Trộn 1 lít O2 với 1 lít NO. Hỏi hỗn hợp thu được có mấy chất và có thể tích là bao nhiêu?
A-
2 chất và 2 lít.
B-
2 chất và 1,5 lít.
C-
1 chất và 1 lít.
D-
3 chất và 2 lít.
4-
Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá khử?
A-
(NH4)2CO3 2NH3 + CO2 + H2O
B-
4NH3 + Zn(OH)2 → [Zn(NH3)4](OH)2
C-
2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4
D-
2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O
5-
Đun nóng 4,6 gam Na với 1,55 gam photpho trong điều kiện không có không khí, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Hoà tan A thu được khí B.Chất rắn A gồm:
A-
Na3P.
B-
Na3P, P, Na.
C-
Na3P, Na.
D-
Na3P, P.
6-
Từ dung dịch CaCl2 làm thế nào điều chế được Ca kim loại?
A-
Cho tác dụng với Na.
B-
Điện phân dung dịch.
C-
Cô cạn rồi điện phân nóng chảy.
D-
Cô cạn rồi nhiệt phân.
7-
Halogen nào sau đây không điều chế được bằng cách cho axit HX tương ứng phản ứng với chất oxi hoá mạnh như KMnO4, PbO2, …
A-
F2.
B-
Cl2.
C-
Br2.
D-
I2.
8-
Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 từ từ đến dư vào dung dịch FeCl3?
A-
Sủi bọt khí.
B-
Kết tủa nâu đỏ.
C-
Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí.
D-
Kết tủa trắng hơi xanh và sủi bọt khí.
9-
Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu thiếc bị xước thì kim loại nào bị ăn mòn trước?
A-
Sắt.
B-
Thiếc.
C-
Cả 2 bị ăn mòn như nhau.
D-
Không xác định được.
10-
Thuỷ tinh bị ăn mòn bởi dung dịch axit nào sau đây?
A-
HCl.
B-
H2SO4.
C-
HBr.
D-
HF.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 746. Đăng: 31-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG