GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 39
Thành phần chính của thành tế bào vi khuẩn là: A. Glicoprotêin B. Kitin và lignhin C. Peptiđoglican D. Xenlulozơ.... Quan sát 2 tế bào sinh dục cái nguyên phân liên tiếp 3 đợt, các tế bào con tạo ra đều giảm phân tạo trứng. Số thoi vô sắc đã được hình thành khi các tế bào này thực hiện phân bào là: A. 14 B. 42 C. 24 D. 62... Bào quan nào của tế bào vận chuyển và tổng hợp nhiều loại protêin khác nhau? A. Bộ máy gôngi B. Lưới nội chất hạt C. Lưới nội chất trơn D. Lizôxôm....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:34:25(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Thành phần chính của thành tế bào vi khuẩn là:
A-
Glicoprotêin
B-
Kitin và lignhin
C-
Peptiđoglican
D-
Xenlulozơ
2-
Quan sát 2 tế bào sinh dục cái nguyên phân liên tiếp 3 đợt, các tế bào con tạo ra đều giảm phân tạo trứng. Số thoi vô sắc đã được hình thành khi các tế bào này thực hiện phân bào là:
A-
14
B-
42
C-
24
D-
62
3-
Bào quan nào của tế bào vận chuyển và tổng hợp nhiều loại protêin khác nhau?
A-
Bộ máy gôngi
B-
Lưới nội chất hạt
C-
Lưới nội chất trơn
D-
Lizôxôm
4-
ATP không có chức năng nào sau đây:
A-
tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào
B-
sinh nhiệt, duy trì hoạt động sống của tế bào
C-
vận chuyển chủ động các chất qua màng
D-
sinh công cơ học, phân chia tế bào
5-
Nồng độ Ca2+ trong dịch đất là 0,1%, nồng độ Ca2+ trong rễ cây là 0,3%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?
A-
Hấp thu chủ động
B-
Vận chuyển theo dòng nước
C-
Hấp thu thụ động
D-
Khuếch tán
6-
Mỗi nuclêôtit có cấu trúc gốm:
A-
phân tử glixêrin liên kết với 2 axit béo và 1 gốc phôtphat
B-
phân tử đường pentozơ, bazơnitơ, gốc phôtphat
C-
nhóm amin, nhóm cacboxyl, gốc R
D-
phân tử glixêrin liên kết với 3 axit béo
7-
Người ta tiến hành chuyển vi khuẩn đang nuôi cấy liên tục sang một thiết bị nuôi cấy liên tục khác có chứa thành phần môi trường tương tự. Ban đầu có 103 tế bào/ml, sau 2 giờ nuôi cấy thu được số lượng tế bào là: (Biết thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn này là 35phút).
A-
8.103 tế bào/ml
B-
16.103 tế bào/ml
C-
2.103 tế bào/ml
D-
4.103 tế bào/ml
8-
Vi khuẩn Samonella typhi gây bệnh thương hàn không thể sống được trong môi trường nào dưới đây?
A-
môi trường nước chiết ngô chứa glixerin
B-
môi trường nước đậu chứa axit amin
C-
môi trường nước thịt chứa penixilin
D-
môi trường nước dừa chứa NaCl đẳng trương
9-
Nuôi tảo Chlorella trong môi trường nước có 16O, hấp thụ CO218O và chiếu sáng. Kết quả nào sau đây đúng?
A-
O2 thoát ra trong quang hợp chủ yếu là 16O
B-
Các hợp chất hữu cơ tạo ra không chứa 18O
C-
O2 thoát ra trong quang hợp chứa 16O.
D-
O2 thoát ra trong quang hợp chỉ chứa 18O
10-
Ở lợn 2n=38NST. Một nhóm tế bào sinh tinh và sinh trứng khi giảm phân đã lấy từ môi trường nội bào 760 NST đơn. Số NST trong các tinh trùng tạo ra nhiều hơn trong các trứng là 1140 NST. Số tinh trùng và số trứng tạo thành là:
A-
20 tinh trùng, 4 trứng
B-
64 tinh trùng, 4 trứng
C-
32 tinh trùng, 2 trứng
D-
16 tinh trùng, 2 trứng
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 826. Đăng: 03-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG