GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Số hữu tỉ - Số thực - Bài 09
Từ đến có bao nhiêu số nguyên chia hết cho 2?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:29:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Từ đến có bao nhiêu số nguyên chia hết cho 2?
A-
6
B-
5
C-
4
D-
7
2-
Trong các số

có bao nhiêu số là số nguyên?
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
3-
Số nào sau đây gần số nhất?
A-
44
B-
43
C-
42
D-
41
4-
Tìm x sao cho .
A-
B-
C-
hoặc
D-
5-
Số nào sau đây bằng ?
A-
B-
C-
D-
6-
Số bằng:
A-
3 + 4
B-
5
C-
-5
D-
14
7-
Trong các số

có bao nhiêu số vô tỉ?
A-
6
B-
5
C-
4
D-
2
8-
Biết x + 0,5 < y + 0,5 và z + (-0,7) < x + (-0,7). Sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự tăng dần là:
A-
x, y, z
B-
z, x, y
C-
x, z, y
D-
z, y, x
9-
Biết x + 3,15 = y + 4,2 và y + 6,3 > z + 6,3. Sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự giảm dần là:
A-
x, y, z
B-
y, z, x
C-
z, y, x
D-
y, x, z
10-
Điền số thích hợp vào ô trống trong hình bên dưới:
A-
7
B-
5
C-
9
D-
12
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 881. Đăng: 04-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG