GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Hàm Số và Đồ Thị - Bài 01
Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:04:21(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Tìm giá trị của ô trống trong bảng sau:
A-
B-
C-
D-
2-
Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, biết hai giá trị x1 và x2 của x có hiệu bằng 5 thì hai giá trị tương ứng y1 và y2 có hiệu bằng -2. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:
A-
B-
C-
D-
3-
Ba công nhận được thưởng 1800000 đồng. Số tiền thưởng được chia theo mức sản xuất của mỗi người. Biết rằng mức sản xuất của ba công nhân đó tỉ lệ với 4; 5; 6. Số tiền thưởng của ba công nhân đó lần lượt là (đơn vị đồng):
A-
480000; 600000; 700000
B-
480000; 600000; 720000
C-
460000; 620000; 720000
D-
400000; 620000; 780000
4-
Mua 7 gói kẹo như nhau hết 33600 đồng. Nếu mua 9 gói kẹo như thế hết bao nhiêu (đồng)?
A-
43200
B-
42300
C-
42200
D-
45200
5-
Nếu y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -0,5 thì x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là:
A-
2
B-
-4
C-
-1
D-
-2
6-
Nếu z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 2, y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -2 thì z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là:
A-
2
B-
-4
C-
-1
D-
-2
7-
Hai nền nhà hình chữ nhật có cũng một chiều dài. Chiều rộng của nền thứ nhất bằng 1,2 lần chiều rộng của nền thứ hai. Khi lát gạch hoa thì số gạch nền thứ nhất nhiều hơn số gạch nền thứ hai 300 viên. Cả hai nền nhà phải lát bao nhiêu viên gạch?
A-
2800
B-
3250
C-
3200
D-
3300
8-
Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong hai giờ người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?
A-
76
B-
78
C-
72
D-
74
9-
Ba đội công nhân được thưởng 19 triệu đồng. Tiền thưởng của các đội tỉ lệ với số công nhân của mỗi đội. Biết tỉ số công nhân của đội I và đội II là 4:3, tỉ số công nhân của đội II và đội III là 6:5. Số tiền 3 đội I, II, III được thưởng lần lượt là: (đơn vị: triệu đồng)
A-
7,8; 6,2; 5
B-
8; 6; 5
C-
8,2; 6; 4,8
D-
8; 6; 4
10-
Bốn số a, b, c, d có a : b = 2 : 3; b : c = 4 : 5; c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng:
A-
8 : 12 : 15 : 13
B-
16 : 24 : 32 : 35
C-
4 : 12 : 6 : 7
D-
16 : 24 : 30 : 35
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 732. Đăng: 04-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG