GMT: Thứ Ba, ngày 23  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
Khẳng định nào sau đây là sai?
A. -6 ≤ 2(-3)
B. (-2) + 3 ≥ 2
C. 4 + (-8) < 15 + (-8)
D. x2 + 1 ≥ 1
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:11:22(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khẳng định nào sau đây là sai?
A-
-6 ≤ 2(-3)
B-
(-2) + 3 ≥ 2
C-
4 + (-8) < 15 + (-8)
D-
x2 + 1 ≥ 1
2-
Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là sai?
A-
B-
C-
D-
3-
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A-
B-
C-
D-
4-
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A-
B-
C-
D-
5-
Cho a và m bất kỳ, trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A-
1 + m < 2 + m
B-
m - 2 > 3 + m
C-
a > a - 1
D-
a < a + 2
6-
Trong khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A-
B-
với x > 0
C-
với a > 0, b > 0
D-
với a > 0, b > 0
7-
Cho a > b và m < n, trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A-
a(m - n) > b(m - n)
B-
m(a - b) < n(a - b)
C-
8m - 2 < 8n - 2
D-
-7m + 10 > -7n + 10
8-
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A-
B-
C-
D-
9-
Cho a > 0, b > 0, bất đẳng thức nào sau đây là đúng?
A-
B-
C-
D-
10-
Cho a > 0, b > 0 bất đẳng thức nào sau đây là sai?
A-
nếu a < b
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 984. Đăng: 04-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG