GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Biểu Thức Đại Số - Bài 03
Tích của hai đơn thức là 2x3y2z, trong đó một đơn thức bằng 3x2y, đơn thức còn lại bao nhiêu?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:07:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tích của hai đơn thức là 2x3y2z, trong đó một đơn thức bằng 3x2y, đơn thức còn lại là:
A-
B-
C-
D-
2-
Tích của hai đơn thức là:
A-
B-
C-
D-
3-
Tích của hai đơn thức là:
A-
2x2y5
B-
2xy6z
C-
2x2y6z2
D-
2x2y5z2
4-
Tích của hai đơn thức 49.94 và 99.44 là:
A-
3613
B-
3636
C-
1613.8113
D-
413.8113
5-
Đơn thức nào sau đây có bậc 5?
A-
B-
C-
D-
6-
Tích của hai đơn thức nào sau đây có bậc khác 4?
A-
3x2y và -2x
B-
6xy và -5x2
C-
0,5x và 0,7xy2
7-
Giá trị của đơn thức -2xyz2 tại x = 1; y = 1; z = 3 là:
A-
-18
B-
9
C-
-21
D-
-25
8-
Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức -3x3y2?
A-
B-
C-
D-
9-
Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 2x3y2?
A-
B-
C-
D-
10-
Đơn thức nào sau đây không đồng dạng với đơn thức (-5x2y).(-2xy)?
A-
7x2y(-2y)
B-
4x3.6y2
C-
2x(-5x2y2)
D-
8x.(-2y)x2y
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 826. Đăng: 05-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG