GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Biểu Thức Đại Số - Bài 08
Tìm m để đa thức 2x2 - mx + 0,5 có nghiệm x = -2.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:09:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số m để đa thức 2x2 - mx + 0,5 có nghiệm x = -2 là:
A-
-4,75
B-
-4,25
C-
3,75
D-
4,25
2-
Đa thức nào sau đây không có nghiệm là 1 và -1?
A-
x2 – 1
B-
x3 – x
C-
x3 + x
D-
x3 + x2 – x – 1
3-
Nghiệm của đa thức là:
A-
B-
C-
D-
4-
Số a để đa thức có nghiệm bằng là:
A-
B-
C-
D-
5-
Một số mà lập phương của nó bằng chính nó không thể là số nào?
A-
0
B-
1
C-
-1
D-
2
6-
Số x để biểu thức 5 - (2x+5)2 đạt giá trị lớn nhất là:
A-
5
B-
-5
C-
2
D-
-2
7-
Đa thức x2 - 3x có số nghiệm là:
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
8-
Đa thức f(x) = ax + b có f(1) = 1; f(2) = -1 thế thì f(3) bằng?
A-
0
B-
-3
C-
1
D-
4
9-
Đa thức f(x) = ax + b bằng 1 tại x = 0 và có nghiệm thì hệ số a là:
A-
-1
B-
1
C-
2
D-
-2
10-
Đa thức nào sau đây có nghiệm?
A-
2x2 + 1
B-
x4 + 3
C-
x2 - 2
D-
-2x2 -1
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 795. Đăng: 05-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG