GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Tính tổng tất cả các số chia hết cho 3 nhỏ hơn 100.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:12:21(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tính tổng tất cả các số chia hết cho 3 nhỏ hơn 100.
A-
1574
B-
2709
C-
2277
D-
1683
2-
Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a có kết quả dạng 3*91000. Hãy tìm giá trị chữ số *.
A-
Giá trị chữ số * là 5
B-
Giá trị chữ số * là 7
C-
Giá trị chữ số * là 3
D-
Giá trị chữ số * là 9
3-
Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân là 2077,15. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đó thì tổng sẽ bằng 8824. Tìm số tự nhiên và số thập phân đó?
A-
Số tự nhiên là 2021. Số thập phân là 56,15.
B-
Số tự nhiên là 2009. Số thập phân là 68,15.
C-
Số tự nhiên là 1982. Số thập phân là 95.15.
D-
Số tự nhiên là 2009. Số thập phân là 68,15
4-
Một hình chữ nhật có có chu vi bằng 99,4 dm, biết nếu tăng chiều rộng thêm 8,5 dm và giảm chiều dài đi 4,2 dm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho.
A-
592,2 dm2
B-
577,2 dm2
C-
508,2 dm2
D-
572,2 dm2
5-
Tổng tất cả các số lẻ từ nhỏ hơn 100.
A-
2700
B-
2500
C-
2900
D-
3100
6-
Tìm một phân số biết phân số đó có giá trị bằng và biết nếu bớt tử số đi 9 đơn vị thì ta được phân số mới bằng .
A-
B-
C-
D-
7-
Tính tổng:
A-
B-
C-
D-
8-
Cho 3 số A ; B ; C biết A + B = 154,8 ; A + C = 203,3 ; B + C = 163,1. Hãy tìm 2 số A và C?
A-
Số A là : 97,5. Số C là : 105,8
B-
Số A là : 90. Số C là : 113,3
C-
Số A là : 101. Số C là : 102,3
D-
Số A là : 97,3. Số C là : 106
9-
Tan học Lan đi bộ về nhà, đi được 15 phút với 4 km/giờ thì được bố đón bằng xe máy với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi quãng đường từ nhà Lan đến trường là bao nhiêu km biết thời gian bố chở Lan bằng xe máy là 6 phút?
A-
2 km
B-
3 km
C-
4 km
D-
5 km
10-
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?
A-
648
B-
650
C-
637
D-
642
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1636. Đăng: 05-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG