GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 66
: Loại phân tử axit nuclêic nào sau đây có cấu trúc dạng vòng? A mARN B ADN của vi khuẩn C ADN của vi khuẩn và ADN ở ti thể D tARN.... Vi rút xâm nhiễm vào tế bào thực vật qua vật trung gian là: A vi vút khác B Vi sinh vật C Côn trùng D Ong, bướm..... Bộ ba UAA trên mARN sẽ khớp bổ sung với bộ ba đối mã trên tARN là: A Không có bộ ba nào B AUA C AUU D ATT.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:07:10(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Loại phân tử axit nuclêic nào sau đây có cấu trúc dạng vòng?
A-
mARN
B-
ADN của vi khuẩn
C-
ADN của vi khuẩn và ADN ở ti thể
D-
tARN
2-
Vi rút xâm nhiễm vào tế bào thực vật qua vật trung gian là:
A-
Vi vút khác
B-
Vi sinh vật
C-
Côn trùng
D-
Ong, bướm
3-
Bộ ba UAA trên mARN sẽ khớp bổ sung với bộ ba đối mã trên tARN là:
A-
Không có bộ ba nào
B-
AUA
C-
AUU
D-
ATT
4-
Nguyên tắc bán bảo toàn trong cơ chế nhân đôi của ADN là:
A-
2 ADN mới hình thành có 1 ADN giống với ADN mẹ, còn ADN kia có cấu trúc thay đổi.
B-
Sự nhân đôi của ADN chỉ xảy ra trên một mạch của ADN
C-
Trong 2 ADN mới, mỗi ADN gồm có 1 mạch cũ và 1 mạch mới được tổng hợp
D-
2 ADN mới được hình thành hoàn toàn giống nhau và giống với ADN ban đầu.
5-
Cá thể có kiểu gen AaBbDdee sẽ cho
A-
16 loại giao tử
B-
2 loại giao tử
C-
4 loại giao tử
D-
8 loại giao tử
6-
Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn các bon chủ yếu từ
A-
ánh sáng và chất hữu cơ
B-
chất hữu cơ
C-
chất vô cơ và CO2
D-
ánh sáng và CO2
7-
Sự giống nhau của quá trình nhân đôi AND và sao mã tạo ARN là
A-
việc lắp ghép các đơn phân theo nguyên tắc bổ sung
B-
trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần
C-
thực hiện trên toàn bộ phân tử AND
D-
đều có sự xúc tác của enzim AND polimeraza
8-
Quần thể VSV ban đầu có 104 tế bào. Thời gian thế hệ là 20 phút, số tế bào trong quần thể sau 2 giờ là:
A-
104.23
B-
104.24
C-
104.26
D-
104.25
9-
Mỗi nucleotit có cấu trúc gồm:
A-
nhóm amon, nhóm cacboxyl, gốc R
B-
một phân tử glỉxein liên kết với 3 axit béo
C-
một phân tử glixein liên kết với 2 axit béo v à 1 gốc phốt phát
D-
đường pentozơ, bazơnitric, gốc phốt phát
10-
Loại đường nào sau đây không cùng nhóm với những chất còn lại?
A-
Fructôzơ
B-
Glucôzơ
C-
Pentôzơ
D-
Mantôzơ
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 777. Đăng: 07-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG