GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Lịch sử lớp 11 - Bài 26
Làng Đại Bái chuyên về nghề thủ công nào?
A. Đồ gốm
B. Đúc đồng
C. Dệt vải
D. Nấu rượu
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:46:38(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Làng Đại Bái chuyên về nghề thủ công nào?
A-
Đồ gốm
B-
Đúc đồng
C-
Dệt vải
D-
Nấu rượu
2-
Thời Lê sơ, nhà vua có thái độ như thế nào đối với nhu cầu mua bán của nhân dân?
A-
Khuyến khích việc lập chợ mới, họp chợ
B-
Cấm nhân dân họp chợ trong cả nước
C-
Chỉ cho phép họp chợ ở thôn quê
D-
Một năm chỉ cho phép họp chợ 3 ngày
3-
Tại sao vợ của Đinh Tiên Hoàng lại ủng hộ Lê Hoàng lên ngôi vua?
A-
Vì vua con còn nhỏ, chưa đủ năng lực lãnh đạo đất nước
B-
Vì quân Tống đang chuẩn bị xâm lược nước ta
C-
Vì cần một vị minh quân để đoàn kết toàn dân
D-
Tất cả các câu trên đều đúng
4-
Tướng chỉ huy của quân tống xâm lược nước ta vào thời Tiền Lê là:
A-
Liễu Thăng
B-
Mã Kì
C-
Hầu Nhân Bảo
D-
Thoát Hoan
5-
Tướng Hầu Nhân Bảo bị Lê Hoàn giết chết tại vùng nào?
A-
Chi Lăng
B-
Sông Bạch Đằng
C-
Đống Đa
D-
Thăng Long
6-
Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi?
A-
Biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của nhân dân ta
B-
Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước
C-
Chứng tỏ khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Việt
D-
Tất cả các câu trên đều đúng
7-
Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ thời gian nào?
A-
Đầu thế kỷ XVI
B-
Nửa đầu thế Kỷ XIV
C-
Giữa thế kỷ XV
D-
Cuối thế kỷ XVII
8-
Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc vào năm nào?
A-
Năm 1571
B-
Năm 1539
C-
Năm 1527
D-
Năm 1524
9-
Ai là người có công " Phù Lê diệt Mạc".
A-
Nguyễn Ánh
B-
Nguyễn Nhạc
C-
Nguyễn Trãi
D-
Nguyễn Kim
10-
Kẻ chợ còn được gọi là gì?
A-
Gia Định
B-
Thăng Long
C-
Huế
D-
Phố Hiến
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 636. Đăng: 12-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG