GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 30
Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào? a/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, tốc độ máu chảy cao. b/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm. c/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh. d/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm..... Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào? a/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm. b/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm. c/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh. d/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh........
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:35:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào?
A-
Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, tốc độ máu chảy cao.
B-
Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
C-
Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
D-
Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm
2-
Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?
A-
Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
B-
Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
C-
Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
D-
Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.
3-
Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở?
A-
Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng.
B-
Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa.
C-
Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.
D-
Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.
4-
Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
A-
Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát.
B-
Chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú.
C-
Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu và cá.
D-
Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu.
5-
Cơ tim hoạt động theo quy luật "tất cả hoặc không có gì" có nghĩa là:
A-
Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa.
B-
Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim co bóp nhẹ, nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa.
C-
Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co bóp bình thường.
D-
Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ trên ngưỡng, cơ tim không co bóp.
6-
Mỗi chu kì hoạt động của tim bắt đầu từ?
A-
Pha co tâm thất -> Pha co tâm nhĩ -> Pha dãn chung
B-
Pha co tâm nhĩ -> Pha co tâm thất -> Pha dãn chung.
C-
Pha co tâm thất -> Pha dãn chung. -> Pha co tâm nhĩ
D-
Pha co tâm nhĩ -> Pha dãn chung -> Pha co tâm
7-
Cân bằng nội môi là:
A-
Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào.
B-
Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô.
C-
Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.
D-
Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan
8-
Huyết áp là:
A-
Lực tâm thất tống máu vào mạch.
B-
Lực của tâm nhĩ tống máu vào mạch
C-
áp lực máu tác dụng lên thành mạch
D-
Lực co bóp của tim nhận máu từ tĩnh mạch .
9-
Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học năm ở bộ phận nào của xinap?
A-
Màng trước xinap.
B-
Khe xinap.
C-
Chuỳ xinap.
D-
Màng sau xinap.
10-
Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?
A-
Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể.
B-
Rất bền vững và không thay đổi.
C-
Là tập hợp các phản xạ không điều kiện.
D-
Do kiểu gen quy định.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 806. Đăng: 14-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG