GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 45
Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là: Mô phân sinh đỉnh thân B. Mô phân sinh đỉnh rễ Mô phân sinh lóng D. Mô phân sinh bên.... Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmon: testostêrôn B. ecdixơn C. ơtrôgen D. tirôxin.... Các hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: Hoocmon sinh trưởng, ecdixơn, testostêrôn, juvenin Hoocmon sinh trưởng, testostêrôn, ơtrôgen, ecdixơn Hoocmon sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn, ơtrôgen.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:31:38(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là:
A-
Mô phân sinh đỉnh thân
B-
Mô phân sinh đỉnh rễ
C-
Mô phân sinh lóng
D-
Mô phân sinh bên
2-
Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmon:
A-
testostêrôn
B-
ecdixơn
C-
ơtrôgen
D-
tirôxin
3-
Các hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là:
A-
Hoocmon sinh trưởng, ecdixơn, testostêrôn, juvenin
B-
Hoocmon sinh trưởng, testostêrôn, ơtrôgen, ecdixơn
C-
Hoocmon sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn, ơtrôgen
D-
Hoocmon sinh trưởng, ecdixơn, juvenin, ơtrôgen
4-
Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông sản thực phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn?
A-
Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng lá.
B-
Vì không có enzim phân giải nên được tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và động vât
C-
Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng thân
D-
Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng củ.
5-
Hiện tượng không thuộc biến thái là:
A-
Nòng nọc có đuôi còn ếch thì không
B-
Bọ ngựa trưởng thành khác bọ ngựa còn non ở một số chi tiết
C-
Rắn lột da
D-
Châu chấu trưởng thành có kích thước lớn hơn châu chấu còn non
6-
Hoocmôn ra hoa được hình thành từ bộ phận nào của cây?
A-
Thân
B-
Rễ, thân
C-
Rễ
D-
7-
Kết luận không đúng về chức năng của auxin là:
A-
Kích thích hình thành và kéo dài rễ
B-
Thúc đẩy sự phát triển của quả
C-
Thúc đẩy sự ra hoa
D-
Kích thích vận động hướng sáng, hướng đất
8-
Các loài nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn: Ếch, ong, bướm, ruồi, cá, chim, ve sầu , châu chấu
A-
Ếch, ong, bướm, ruồi
B-
Ếch, bướm, ruồi, cá
C-
Châu chấu, ve sầu, cá, chim
D-
Bướm, ruồi, chim, cá
9-
Châu chấu trải qua mấy lần lột xác để trưởng thành
A-
2 đến 3 lần
B-
3 đến 4 lần
C-
1 đến 2 lần
D-
4 đến 5 lần
10-
Muốn tạo ra giống lợn Ỉ từ 40 kg thành giống lợn Ỉ lai 100 kg thì phải:
A-
Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng
B-
Sử dụng chất kích thích sinh trưởng
C-
Cải tạo giống di truyền
D-
Cải tạo chuồng trại
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1094. Đăng: 15-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG