GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Lịch sử lớp 11 - Bài 37
Công nhân vùng Sơlêdin khởi nghĩa vào năm nào?
A. Năm 1484
B. Năm 1844
C. Năm 1987
D. Năm 1768
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 12:36:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Công nhân vùng Sơlêdin khởi nghĩa vào năm nào?
A-
Năm 1484
B-
Năm 1844
C-
Năm 1987
D-
Năm 1768
2-
Phong trào "Hiến chương" đạt đỉnh cao vào năm nào?
A-
Năm 1973
B-
Năm 1842
C-
Năm 1864
D-
Năm 1824
3-
Tại sao phong trào "Công nhân" nửa đầu thế kỷ XIX không thành công?
A-
Chưa có đường lối chính trị rõ rệt
B-
Chịu ảnh hưởng của những học thuyết xã hội chủ nghĩa không tưởng
C-
Câu A và B đúng
D-
Câu A và B Sai
4-
Sang thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã?
A-
Làm cho đạo đức xã hội suy đồi
B-
Bóc lột công nhân ngày càng nặng
C-
Tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn
D-
Tất cả câu trên đều đúng
5-
Ôoen chủ trương đi đến chủ nghĩa xã hội bằng cách nào?
A-
Kêu gọi mọi người trở về nông thôn
B-
Công nhân phải đấu tranh bằng bạo lực để giành quyền sống
C-
Tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương
D-
Tất cả câu trên đều đúng
6-
Công lao của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng là?
A-
Dự đoán thiên tài về xã hội tương lai
B-
Phê phán sâu sắc xã hội tư bản
C-
Xây dựng được ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân
D-
Tất cả câu trên đều đúng
7-
C. Mác sinh năm nào?
A-
Năm 1880
B-
Năm 1818
C-
Năm 1820
D-
Năm 1890
8-
F.Angghen sinh năm nào?
A-
Năm 1880
B-
Năm 1980
C-
Năm 1820
D-
Năm 1890
9-
Angghen sang Anh vào năm nào?
A-
Năm 1284
B-
Năm 1824
C-
Năm 1482
D-
Năm 1842
10-
Cương lĩnh của đồng minh những người cộng sản do ai soạn thảo?
A-
Angghen
B-
C.Mác
C-
Plêkhanốp
D-
Câu A và B đúng
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 700. Đăng: 17-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG