GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   
 Công Nghệ Sinh Học   

Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Khả năng tự điều chỉnh của vật thể sống là: a. Tự biến đổi thành phần cấu tạo của cơ thể sống. b. Tự duy trì và giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất. c. Tự sinh sản ra các vật thể giống nó. d. Khả năng ổn định cơ chế sinh sản...... Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống: a. N, P, K, ca. b. C. H, O, N, Cu, Zn. c. C. H, O, N. d. C. H, O, N, N, P, K, Mg.... Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống: a. Prôtêin b. Axit nuclêic.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:49:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khả năng tự điều chỉnh của vật thể sống là:
A-
Tự biến đổi thành phần cấu tạo của cơ thể sống.
B-
Tự duy trì và giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất.
C-
Tự sinh sản ra các vật thể giống nó.
D-
Khả năng ổn định cơ chế sinh sản.
2-
Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống:
A-
N, P, K, ca.
B-
C. H, O, N, Cu, Zn.
C-
C. H, O, N.
D-
C. H, O, N, N, P, K, Mg
3-
Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống:
A-
Prôtêin
B-
Axit nuclêic
C-
Prôtêin và axit nuclêic
D-
Carbon hydrat
4-
Tim bạn đập bao nhiêu lần một ngày?
A-
50.000
B-
100.000
C-
150.000
D-
200.000
5-
Khi bạn nghỉ ngơi thì cơ tim vẫn hoạt động nhiều gấp hai lần cơ chân khi chạy nước rút?
A-
Đúng
B-
Sai
6-
Máu của bạn chiếm bao nhiêu % nước?
A-
30%
B-
48%
C-
78%
D-
85%
7-
Khủng long bạo chúa có biệt hiệu là?
A-
Sát thủ khổng lồ
B-
King
C-
T-rex
D-
Quái vật cổ đại
8-
Điều không đúng khi nói về ruồi giấm là:
A-
Dễ nuôi trong ống nghiệm.
B-
Sinh sản nhanh, từ 10-14 ngày tạo ra một thế hệ mới.
C-
Có 4 cặp NST trong tế bào sinh dưõng.
D-
Khó phát hiện biến dị ở chúng.
9-
Một trong những loài có vú lớn nhất sống vào thời đại của khủng long là:
A-
Loài vật to bằng con thỏ
B-
Loài vật có hình giống quỷ Tasmania
C-
Người cổ đại
D-
Tất cả đều sai
10-
Xét về thân nhiệt, khủng long là động vật:
A-
Máu nóng giống các loài có vú
B-
Máu lạnh giống bò sát
C-
Có thể vừa nóng vừa lạnh
D-
Tất cả đều sai
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 990. Đăng: 17-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG