GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 172
Một số nghiên cứu đã được tiến hành nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa trí thông minh (được đo bằng trình độ học vấn, điểm số và một số yếu tố khác) và tín ngưỡng, hầu hết đều cho rằng không có bất kì một sự liên hệ nào cả.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:09:32(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong 8 hình sau, 2 hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 3 và hình 6
B-
Hình 1 và hình 5
C-
Hình 2 và hình 4
D-
Hình 3 và hình 5
E-
Hình 1 và hình 2
F-
Hình 1 và hình 6
2-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Y
B-
Chữ Z
C-
Chữ W
D-
Chữ R
E-
Chữ X
F-
Chữ B
G-
Chữ M
3-
Số nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Số 6
B-
Số 7
C-
Số 8
D-
Số 9
E-
Số 5
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Số 13
B-
Số 12
C-
Số 11
D-
Số 10
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Số 7
B-
Số 8
C-
Số 9
D-
Số 6
E-
Số 4
6-
Cho hình:

Quân domino nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
7-
Số nào còn thiếu?:
A-
Số 5
B-
Số 9
C-
Số 7
D-
Số 6
8-
Chữ cái nào sẽ hoàn tất câu đố này?:
A-
Chữ A
B-
Chữ T
C-
Chữ U
D-
Chữ X
E-
Chữ I
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Số 13
B-
Số 23
C-
Số 27
D-
Số 32
E-
Số 36
F-
Số 37
10-
Chữ cái nào còn thiếu trong vòng tròn cuối?:
A-
Chữ O
B-
Chữ W
C-
Chữ E
D-
Chữ B
E-
Chữ N
F-
Chữ H
G-
Chữ J
H-
Chữ S
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 869. Đăng: 18-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG