GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 176
Nghiên cứu cho rằng trí thông minh tổng quát đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Bên cạnh sự thành công trong trường học, IQ có một vai trò hết sức quan trọng hiệu quả làm việc, thăng tiến, địa vị xã hội và cả tỉ lệ phạm tội, nghèo khó, thất nghiệp, có con ngoài giá thú,... Nghiên cứu gần đây cũng đưa ra những mối liên hệ giữa trí thông minh và sức khỏe, sống thọ, số lượng từ vựng được người đó sử dụng. Mối liên hệ giữa hệ số g và cuộc sống khá rõ ràng trong khi IQ và hạnh phúc thì hầu như không. IQ và hệ số g liên quan rất nhiều với nhau trong trường học, nhưng ít hơn trong nghề nghiệp, trung bình trong thu nhập và có một phần nhỏ đến tình trạng phạm tội.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:59:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chữ cái nào ở hàng dưới cùng sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Chữ B
B-
Chữ F
C-
Chữ H
D-
Chữ K
E-
Chữ L
F-
Chữ N
G-
Chữ Q
H-
Chữ S
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 12
B-
Số 10
C-
Số 11
3-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Chữ E
B-
Chữ U
C-
Chữ G
D-
Chữ F
E-
Chữ A
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 12
B-
Số 27
C-
Số 30
D-
Số 37
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 11
B-
Số 13
C-
Số 15
D-
Số 17
E-
Số 18
6-
Cho hình

Hình nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
7-
Chữ cái nào còn thiếu trong hình lục giác cuối ?:
A-
Chữ A
B-
Chữ T
C-
Chữ W
D-
Chữ Y
E-
Chữ M
8-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 34
B-
Số 56
C-
Số 87
D-
Số 90
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 3
B-
Số 5
C-
Số 7
D-
Số 9
10-
Trong 8 hình sau, 2 hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?
A-
Hình 1 và hình 8
B-
Hình 6 và hình 7
C-
Hình 2 và hình 4
D-
Hình 3 và hình 5
E-
Hình 6 và hình 8
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 954. Đăng: 18-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG