GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Cho số thập phân A; chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang phải một hàng ta được số B. Biết B – A = 222,12. Tìm số thập phân A.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:27:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho số thập phân A; chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang phải một hàng ta được số B. Biết B – A = 222,12. Tìm số thập phân A.
A-
A = 24,68
B-
A = 25,01
C-
A = 19,75
D-
A = 21,17
2-
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 30.
A-
Số đó là 6701
B-
Số đó là 6789
C-
Số đó là 6897
D-
Số đó là 6879
3-
Tìm một phân số biết rằng tổng của tử số và mẫu số bằng 210 và biết nếu chuyển từ mẫu số lên tử số 12 đơn vị thì ta được một phân số mới trị giá bằng 1.
A-
Phân số đó là:
B-
Phân số đó là:
C-
Phân số đó là:
D-
Phân số đó là:
4-
Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 41 và biết hiệu hai số đó bằng 245.
A-
Số bé là: 113. Số lớn là: 350.
B-
Số bé là: 105. Số lớn là: 379.
C-
Số bé là: 121. Số lớn là: 391.
D-
Số bé là: 102. Số lớn là: 347.
5-
Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 32 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với số thứ hai nhân với thì được hai tích có kết quả bằng nhau.
A-
Số thứ nhất là: 24. Số thứ hai là: 56.
B-
Số thứ nhất là: 20. Số thứ hai là: 62.
C-
Số thứ nhất là: 25. Số thứ hai là: 61.
D-
Số thứ nhất là: 31. Số thứ hai là: 70.
6-
Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 594 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ 2 nhân với 5 thì được hai tích bằng nhau.
A-
Số thứ nhất là: 330. Số thứ hai là: 264.
B-
Số thứ nhất là: 351. Số thứ hai là: 202.
C-
Số thứ nhất là: 370. Số thứ hai là: 198.
D-
Số thứ nhất là: 339. Số thứ hai là: 263.
7-
Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 68 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho , số thứ hai chia cho thì được hai kết quả bằng nhau.
A-
Số thứ nhất là 571. Số thứ hai là 250.
B-
Số thứ nhất là 590. Số thứ hai là 271.
C-
Số thứ nhất là 544. Số thứ hai là 272.
D-
Số thứ nhất là 585. Số thứ hai là 213.
8-
Số bé nhất khác 0 chia hết cho cả 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 6 là số nào?
A-
50
B-
60
C-
70
D-
80
9-
Để số 2a4b chia hết cho 2 ; 5 và 9 thì a và b bằng bao nhiêu?
A-
a = 3, b = 0
B-
a = 5, b = 1
C-
a = 9, b = 0
D-
a = 7, b = 5
10-
Trong các số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010, số các số chia hết cho 5 là:
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2121. Đăng: 19-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG